Mallar för Performance Management

Vill du få lite inspiration, ny kunskap och spara lite tid? I så fall har du kommit till rätt ställe! Vi har skapat ett stort bibliotek av mallar, vilka har struktur och hög kvalitet för att underlätta HR arbetet. Våra mallar och frågeformulär för medarbetarsamtal, enkäter och 360-utvärderingar är färdiga att användas i Heartpace. De kan dessutom enkelt anpassas för specifika behov. Tänk vad enkelt det blev!

Library

Sök i vårt mallbibliotek:

Alla våra samtalsmallar har skapats och utvecklats i nära samarbete med våra HR konsulter och samarbetspartners. Genom att ta del av olika forskningsresultat och analyser inom HR området har vi lagt tyngdpunkten på faktorer som hållbart ledarskap, arbetsmiljö och vad som driver medarbetares motivation och engagemang. Mallarna har en mix av skalfrågor och så kallade öppna frågor. Du kan själv välja om du vill använda Heartpace mallar eller anpassa dem efter dina behov och fokusområden. Det går också utmärkt att göra ett urval och kombinera olika frågeställningar från alla mallarna och på så sätt skapa en egen anpassad mall.

Mallar för Medarbetarsamtal

Medarbetarsamtalet är en strukturerad dialog mellan chef och medarbetare som genomförs 2-4 gånger per år. Samtalet syftar till att ge en bild av hur medarbetaren upplever sin arbetssituation och hur den kan utvecklas framöver. Tillsammans planerar de vilka mål och aktiviteter som ska vara i fokus till nästa samtalstillfälle. Medarbetarsamtal checklista är också ett verktyg för att förankra företagets övergripande mål och strategier. För att vi ska ha en så bra dialog som möjligt ska samtalet vara väl förberett och planlagt

Mallar för Utvecklingssamtal

Syftet med utvecklingssamtalet är att diskutera medarbetarens arbetsinsats, behov av stöd och utvecklingsinsatser. I checklista utvecklingssamtal rekommenderas att max tre till fem mål formuleras som är kopplade till prioriterade aktiviteter och planer för den kommande perioden. Utvecklingssamtalet är ett stöd för medarbetaren att nå de mål som har formulerats. Därför ska även behov av kompetensutveckling diskuteras inom ramen för vad som krävs för rollen och för att nå gemensamma mål för verksamheten.

Mallar för Lönesamtal

Heartpace mallar för att genomföra konstruktiva lönesamtal säkerställer att det finns en röd tråd i genomförandet, vilket gör att man undviker att tappa fokus och/eller nödvändiga delar i samtalet som exempelvis lönepolicy och gällande lönekriterier. Alla medarbetare bör känna till vilka grunder som tillämpas för verksamhetens lönesättning.

Mallar för HR-enkäter

Vi vill gärna ta del av hur alla medarbetare i organisation upplever sin arbetssituation och därför använder vi enkäter med frågor som alla påverkar engagemang och motivation på arbetet. Då kan vi bättre förstå medarbetare och få översikt av hela organisationen. Vi vet att ett bra samarbetsklimat som präglas av öppenhet och dialog bidrar till engagemang och välmående på arbetsplatsen.

Mallar för Utvärdering - 360

Syftet med utvärdering är att ge information om hur andra ser på någons kompetens och beteende/agerande. Utvärderingen ska användas som en hjälp till ytterligare professionell och personlig utveckling för chefen i sin roll som ledare. Frågorna lyfter upp områden som modern forskning visar är viktigt för att skapa resultat och engagemang. När vi ger 360 graders feedback så tänker vi på vad vi själva faktiskt sett/hört chef eller medarbetare göra i sin yrkesroll.

Vill du testa våra mallar?