Villkor

Här nedan hittar du avtalsvillkoren som gäller för användning av vår tjänst.

Villkor

1. Avtal och användarvillkor för tjänsten

Heartpace AB, 556575-7530 (nedan ”Heartpace”), tillhandahåller tjänster vilka i huvudsak består av ett verktyg för master-data, lönerevision, lönekartläggning, onboarding, medarbetarsamtal, utvärderingar, enkäter och kompetenshantering genom elektronisk kommunikation och lagring (nedan ”Tjänsten”).

Detta avtal gäller mellan en fysisk eller juridisk person (nedan ”Kunden”) som använder, köper eller öppnar ett konto för Tjänsten. Avtalet innehåller bland annat villkor för användandet av Tjänsten. Genom att använda Tjänsten på app.heartpace.com, via tillhandahållen domän, eller på annat sätt, accepterar Kunden att vara bunden av detta avtal och användarvillkoren nedan.

Heartpace förbehåller sig rätten att ändra användarvillkoren. Funktioner som utökar eller förbättrar Tjänsten, inklusive lansering av nya verktyg och resurser, omfattas av dessa användarvillkor. För Kunder med separat skriftligt avtal ändras villkoren på det sätt som framgår av sådant avtal vilka då äger företräde gentemot detta avtal.

Fortsatt användning av Tjänsten efter sådana förändringar utgör samtycke till sådana förändringar. Kunden kan läsa den senaste versionen av användarvillkoren på: www.heartpace.com

Att inte följa användarvillkoren kan komma att resultera i uppsägning av Kundens konto.

2. Kundens konto

Konton som registrerats av “bots” eller andra automatiserade metoder är inte tillåtna. Kunden måste ange Kundens juridiska namn, en giltig e-postadress och övriga upplysningar som begärts för att slutföra registreringsprocessen. Kundens inloggning får endast användas av en individ. En enda inloggning som delas av flera individer är inte tillåtet. Kunden kan skapa separata inloggningar för så många individer som Kunden vill.

Kunden har ett eget ansvar för skyddandet av sina kundkonton, inloggningsuppgifter, lösenord etc. som används tillsammans med Tjänsten.
Kunden skall inte tillåta individer under 18 år att använda Tjänsten. Kunden skall omedelbart meddela Heartpace om Kunden blivit medveten om otillåten användning av Kundens konto.

3. API

Kunden kan få tillgång till Tjänsten via ett API (Application Program Interface). All användning av API, inklusive användning av API genom en tredje parts produkt som har åtkomst till Tjänsten är bunden av villkoren i detta avtal samt följande särskilda villkor:

Missbruk eller alltför frekventa uppladdningar till Tjänsten via API kan resultera i tillfällig avstängning av Kundens kontos tillgång till API. Heartpace avgör vad som utgör missbruk eller överdriven användning av API.

4. Tjänsten

Syftet med Tjänsten är att underlätta uppföljning av och dokumentera medarbetares prestationer. Kundens användning av Tjänsten sker under eget ansvar. Tjänsten tillhandahålls i befintligt skick och enligt befintlig tillgänglighet. Teknisk support ges endast till betalande Kunder och är endast tillgänglig via e-post om inget annat skriftligen överenskommits eller anges i SLA.

Heartpace använder tredjepartsleverantörer och hostingpartner för att tillhandahålla nödvändig hårdvara, mjukvara, nätverk, lagring och tillhörande teknik som krävs för att tillhandahålla och drifta Tjänsten. I de fall Kunden använder tjänster utöver grundfunktionalitet med tillkommande rörliga kostnader, ex SMS autentisering, lagring av egen separat databas, hantering av e-mail utöver basvolym e.t.c skall Kunden bära sådana tillkommande kostnader. Pris erhålls på förfrågan.

Den tekniska bearbetningen och överföringen av Tjänsten, inklusive Kundens innehåll, kan beroende på Kundens handhavande överföras okrypterat och involvera (a) överföring via olika nätverk, och (b) ändringar för att följa och anpassa sig till tekniska krav för anslutande nätverk eller anordningar. Ett exempel då lägre säkerhet kring dataöverföring föreligger gäller vid användning av publika nätverk där Heartpace inte råder över hanteringen.

Heartpace garanterar inte att (i) Tjänsten kommer att uppfylla Kundens specifika krav, (ii) att Tjänsten kommer att felfritt fungera utan störning eller uppehåll eller (iii) de resultat som kan erhållas från användning av Tjänsten kommer att vara korrekt eller tillförlitligt.

5. Betalning och avgifter

Ett giltigt kreditkort eller en kreditacceptans från Heartpace krävs för att betala för användning.

Heartpace fakturerar Kunden kalenderår i förskott om inte annat överenskommits. Heartpace fakturerar elektroniskt utan kostnad eller via pappersfaktura. Kunden godkänner att betala för Tjänsten vid mottagandet av fakturan, eller vid senare datum enligt specifikation på fakturan. Fakturor som inte betalas i tid kommer att debiteras ränta och avgifter i enlighet med gällande lag.

Om Kunden registrerar sig online och inte avslutar kontot inom 30 dagar, kommer Kunden att faktureras månadsvis med start den 30:e dagen efter att Kundens konto ursprungligen skapades. Om Kunden avbokar innan behandlingen av Kundens första faktura den 30: e dagen, kommer Kunden inte att debiteras. Heartpace drivervid tid till annan kampanjer med andra pris- och betalningsvillkor än vad som vanligtvis är förekommande. För sådan kampanj framgår dessa villkor, vilka då endast gäller aktuell kampanj. Kampanjer kan inte kombineras såvida detta inte klart och tydligt framgår av erbjudandet.

För Kunder som inte har skriftligt avtal, kan priserna, inklusive, men inte begränsat till, månatliga abonnemangsavgifter, ändras med 30 dagars varsel. Sådant meddelande kan lämnas när som helst genom att ändringar publiceras på hemsidan app.heartpace.com.

6. Kommunikationsansvar och ansvar för material

Kunden ansvarar för all användning av Tjänsten i samband med Kundens konton, oavsett om det godkänts av Kunden eller inte.

Kunden är ensam ägare av innehållet och ensamt ansvarig för allt kommunikations-innehåll (visuellt och skriftligt) som används med Kundens konto/n. Kunden och användare skall följa alla lagar vid användning av Tjänsten och skall inte användas för att sända kommunikation eller lagra material som bryter mot någon lag, domstolsbeslut eller förordning eller kan verka oetiska eller stötande.

Tjänsten skall inte användas så att den stör Heartpaces drift eller andra kunder eller användare. Trots att Heartpace inte är ansvarigt för kommunikation och innehåll, kan Heartpace stänga Kunden om brott mot dessa regler uppdagas.

7. Uppsägning

För Kunder med skriftligt avtal regleras uppsägningstid och kontostängning av avtalet.

I andra fall är Kund ensam ansvarig för att korrekt avsluta Kundens konto. Uppsägningstiden är 30 dagar. Kundens konto kan bara sägas upp till utgången av en kalendermånad. Uppsägning skall ske skriftligen, exempelvis genom email. Allt Kundens material kommer att tas bort vid avtalets utgång. Denna information kan därför inte återställas när kontot avbryts. Kunden ansvar för att säkerhetskopiera sådan information som Kunden vill spara innan kontot sägs upp.

8. Upphovsrätt och ägande

Heartpace, och dess licensgivare, äger samtliga rättigheter till Tjänsten och underliggande teknologi. Kunden får inte vidarebefordra, spegla, kopiera eller återanvända någon del av Tjänstens kod eller visuella designelement.

Kunden och användare äger samtliga rättigheter till all kommunikation som överförs via Tjänsten och material som lagras genom Tjänsten.

Heartpace kommer inte att förhandsgranska kommunikation och material, men Heartpace har rätt att på eget bevåg stoppa kommunikation eller ta bort material som är tillgängligt via Tjänsten om det finns anledning att anta att materialet bryter mot lag.

9. Ansvarsbegränsning

Alla tjänster tillhandahålls i ”befintligt skick” och ”med alla fel” och utan någon garanti. Användaren förstår och godkänner att Heartpace tjänster och webbplats tillhandahålls ”i befintligt skick” och ”som tillgängligt”.

Heartpace har inget ansvar för indirekta skador, såsom förlust av goodwill, data eller vinst, eller kostnader för täckning till följd av eller i samband med nyttjande av tjänst.

Dock gäller att om det är fel i tjänsten, ska Heartpace med den skyndsamhet omständigheterna kräver avhjälpa felet.

Om kunden inte kunnat nyttja tjänsten i väsentliga avseenden till följd av fel i tjänsten, har kunden även rätt att för perioden från anmälan av felet och under den tid bristen föreligger, erhålla en skälig nedsättning av avgiften som hänför sig till tjänsten.

Uppstår felet på grund av leverantörens försummelse är leverantören skadeståndsansvarig med den begränsning som framgår nedan.

Heartpace ansvar för direkta skador är begränsat till vad som faktiskt betalats av kunden för tjänsten under sex (6) månader omedelbart innan skadans uppkomst.

Heartpace ansvarar inte för skador som resulterar från (i) Kundens användning av Tjänsten i strid med detta avtal eller andra användarvillkor för Tjänsten, (ii) data och information som erhållits eller meddelanden som mottagits genom eller från Tjänsten eller (iii) obehörig åtkomst till eller ändring av Kundens konto eller data.

10. Sekretess och personuppgifter

Båda parter åtar sig att följa gällande lagstiftning för skydd av personuppgifter och integritet.

Information som Heartpace har om Kunden och användare kommer att användas för att tillhandahålla Tjänsten, identifikation, kontohantering, analyser, skapa statistik och i syftet att förebygga bedrägeri/skador.

Kunden samtycker till att Heartpace, såsom Personuppgiftsbiträde, behandlar Kundens och dess användares personuppgifter. Samtycket omfattar de personuppgifter om Kunden och dess användare som samlats in med anledning av Kundens användande av Tjänsten, såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress och ip-adress. Personuppgifterna kommer enbart att behandlas i syfte att Heartpace skall kunna tillhandahålla Tjänsten. Kunden skall även i övrigt instruera Heartpace hur Heartpace skall hantera personuppgifterna.

Parterna ingår ett genom användandet ett Personuppgiftsbiträdesavtal där Heartpace är Personupgiftsbiträde och Kunden är Personuppgiftsansvarig.

Kunden samtycker vidare till att Heartpace använder den information som Heartpace får av Kunden och användare genom användningen av Tjänsten för att skapa och tillhandahålla statistik och jämförelsedata till Kunden och till Heartpaces övriga kunder. Den information som kan användas av Heartpace innefattar, men är inte begränsat till, individuella löner, roller och företagsbransch, företagsstorlek och geografisk placering. För det fall personuppgifter ingår i den information som Heartpace genom detta samtycke får använda ska personuppgifterna anonymiseras på ett sådant sätt att individer inte längre är identifierbara i samband med att de används av Heartpace för att skapa statistik och jämförelsedata.

11. Tvist

Tvist i anledning av Tjänsten eller detta avtal skall avgöras av Stockholms tingsrätt som exklusivt forum i första instans. Tolkning och tillämpning av avtalsvillkoren skall ske enligt svensk rätt.

Frågor om detta avtal och användarvillkoren kan sändas till support@heartpace.com