Skip to main content
Tillbaka

Lönekartläggningens utmaningar och fallgropar

10 Maj, 2024

6 min

Lönekartläggning är en metod och process till för att identifiera och rätta till osakliga skillnader i lönesättningen. Och metoden är till för att upprätthålla rättvisa och lika villkor på arbetsplatsen. Men även om syftet är ändamålsenligt är lönekartläggningen inte utan utmaningar och fallgropar.

I den här artikeln utforskar vi några av de svårigheter och risker som kan uppstå i samband med lönekartläggningen och erbjuder några konkreta tips för hur du kan navigera mer effektivt igenom dessa komplexa frågor.

1. Vad är en lönekartläggning?

Lönekartläggning är en viktig process i arbetet med att upprätthålla jämställda lönevillkor på arbetsplatsen. Och från och med den 1 januari 2017 är det enligt diskrimineringslagen (DL) obligatoriskt för arbetsgivare med minst 10 anställda att varje år genomföra en lönekartläggning. Syftet med denna årliga översyn är att garantera att löner för lika eller likvärdigt arbete är jämställda och oberoende av kön. Det här kräver för er som arbetsgivare att ni noggrant granskar och analyserar både nuvarande regler och praxis kring löner samt andra anställningsvillkor, med ett särskilt fokus på att identifiera eventuella löneskillnader mellan män och kvinnor som utför lika eller likvärdigt arbete, specificerat i 3 kapitel, 8 § av DL.

kompetensutveckling

2. Utmaningar i lönekartläggning

Bland de främsta utmaningarna i lönekartläggningen är identifieringen av relevanta jämförelsegrupper. För att lönekartläggningen ska vara meningsfull, krävs det att jämförelser görs mellan anställda som utför lika eller likvärdigt arbete. Definitionen av ”likvärdigt arbete” kan ibland upplevas subjektiv och komplex. Så här krävs en noggrann analys av arbetsuppgifter, ansvar och krav. Du behöver därför se till att ni inte bara jämför roller eller titlar, utan också det faktiska innehållet i arbetet vilket många gånger kan variera även inom samma roll.

En annan utmaning i sammanhanget är insamlingen av tillförlitlig data. Eftersom lönekartläggningen kräver detaljerad och korrekt data om de anställdas löner, erfarenheter, utbildningsnivå och andra i sammanhanget relevanta faktorer är det avgörande att säkerställa att informationen som samlas in är tillförlitlig och komplett. Att samla in den här typen av data kan vara både tidskrävande och känsligt, särskilt när det kommer till att försäkra sig om att informationen är uppdaterad och korrekt. Dessutom kan dataskyddslagen begränsa hur informationen kan samlas in och användas, vilket lägger till en ytterligare komplexitet i lönekartläggningsprocessen. Se därför över indata flera gånger, så att du kan försäkra dig om att den är korrekt.

Målstyrning-medarbetarprestation

3. Fallgropar i lönekartläggning

Bias i dataanalysen är en potentiell fallgrop att se upp med i lönekartläggningsprocessen. Om de data som används i lönekartläggningen inte hanteras objektivt, eller om analysmetoderna är bristfälliga, kan resultatet bli missvisande. Med bias i dataanalysen kan det lätt leda till felaktiga slutsatser och åtgärder som inte adresserar de verkliga problemen, eller värre – att de förstärker befintliga ojämlikheter. Försäkra dig därför om att analysprocessen är så objektiv och transparent som möjligt för att säkerställa ett rättvist och tillförlitligt resultat.

Ytterligare en fallgrop är en överfokusering på kvantitativa mått. Medan det är viktigt att använda kvantitativa data för att mäta löneskillnader, får det inte ersätta behovet av kvalitativa bedömningar. Förståelse för den kontextuella och kulturella miljön på arbetsplatsen är därför viktig så att du kan få en heltäckande bild av läget. Se därför till att lönekartläggningens resultat inte används på ett sätt som ignorerar dessa nyanser.

Det är betydelsefullt för lönekartläggningsprocessen att du är medveten om dessa utmaningar, fallgropar och försiktighetsåtgärder för att säkerställa att du kan genomföra lönekartläggningen på ett både rättvist och tillförlitligt sätt.

Här nedan specar vi några viktiga begrepp för dig att hålla koll på inför lönekartläggningen:

Begrepp att hålla koll på inför lönekartläggning

 • Lika arbete: Beskriver situationer där arbetstagare utför mycket lika eller exakt samma arbetsuppgifter.
 • Likvärdigt arbete: Används för att klassificera arbetstagare som, baserat på krav, erfarenhet och ansvarsnivå, anses bidra med ett jämförbart värde.
 • Skillnader inom och mellan grupper: Inom en grupp kan exempelvis både män och kvinnor utföra samma arbetsuppgifter, oavsett om det är inom yrken som är kvinnodominerade eller inte.

Att ha en god förståelse för dessa begrepp är centralt för att effektivt kunna genomföra och tolka resultaten av lönekartläggningen. Utan en identifiering och noggrann analys av de tre begreppen relaterat till arbetsvillkoren saknas en viktig pusselbit i arbetet med att arbeta målmedvetet mot en mer rättvis och jämlik arbetsmiljö. Se därför till att kontinuerligt utvärdera och revidera era metoder för lönekartläggningsarbetet för att säkerställa att de håller sig relevanta enligt lagen och samtidigt effektiva nog i takt med att arbetsmarknaden utvecklas och förändras.

Innan vi avslutar artikeln delar vi tre tips för en effektiv lönekartläggning.

 • Standardisera och dokumentera processerna: För att hantera subjektiviteten i bedömningen av likvärdigt och lika arbete, bör ni utveckla och strikt följa standardiserade kriterier för vad som utgör likvärdigt och lika arbete, samt hur data på bästa sätt samlas in och analyseras.
 • Utbilda och engagera: Utbildning av den personal som är involverad i lönekartläggningsprocessen bidrar till en bättre förståelse och skicklighet i att identifiera jämförelsegrupper och hantera känslig information. Så säkerställ att all personal förstår vikten och syftet med lönekartläggningen och implementera ett utbildningsprogram inom ämnet. På så sätt bidrar ni till att skapa en transparent och inkluderande företagskultur som stödjer jämlikhet på arbetsplatsen.
 • Använd teknologi till din fördel: Med Heartpace HR-system förenklas processen för både datainsamling och analys avsevärt. Heartpace HR-system är ett pålitligt system som säkerställer att data är korrekt, uppdaterad och att den hanteras på ett objektivt och säkert sätt.

3. Avslutningsvis

Lönekartläggning är inte bara en metod för att säkerställa en rättvis lönesättning, utan också ett sätt för dig att kunna förbättra den interna transparensen och stärka företagets marknadsposition. Trots de utmaningar och fallgropar som finns relaterat lönekartläggningsprocessen, så kan du med rätt tillvägagångssätt och verktyg effektivt implementera lönekartläggningar som bidrar till en mer rättvis och inkluderande arbetsplats.

På Heartpace strävar vi efter att göra er årliga lönekartläggning både smidig och trygg! Därför presenterar vi med glädje vårt verktyg för lönekartläggning. Med vårt lönekartläggningsverktyg får du en tydlig bild av lönestrukturen och ett pålitligt stöd igenom hela lönekartläggningsprocessen.

Vill du upptäcka mer

Boka en demo av Heartpace här!

  Upptäck fler artiklar

  Filter

  Blogg

  Lönekartläggningens utmaningar och fallgropar

  May 10, 2024
  Lönekartläggning är en metod och process till för att identifiera och rätta till osakliga skillnader…
  Blogg

  Kompetensutvecklingens betydelse för att möta framtidens utmaningar

  Apr 25, 2024
  Hur kan kompetensutveckling bidra till att möta framtidens utmaningar genom att ge medarbetare den kompetens…
  Blogg

  Performance Management och dess betydelse för att utveckla medarbetarna

  Apr 19, 2024
  För dig inom HR är det inte bara viktigt med effektiva processer och aktiviteter för…

  Vill du få rykande färskt innehåll
  om HR?

  Prenumerera på våra blogginlägg, nyheter och webbinarier här. Vi lovar att inte översvämma din inkorg med e-post, och vi kommer aldrig någonsin dela din e-postadress med någon annan!