Skip to main content
TILLBAKA

HRM:s betydelse för lönsamhet och konkurrenskraft

5 Feb, 2024

10 min

HRM, som står för Human Resource Management, har utvecklats till att bli en kärnaspekt i arbetet med att driva både lönsamhet och konkurrenskraft inom företag och organisationer. Och idag sträcker sig HRM:s roll betydligt längre än till att skapa och upprätthålla konkurrenskraft genom dess förmåga att optimera medarbetarengagemang och kompetens. För utöver denna klassiska roll, har HRM också börjat omfamna bredare ansvarsområden som direkt påverkar företagets hållbarhets- och sociala ansvarsmål. För en hållbar organisation tar inte bara hänsyn till affärsmässig framgång, utan även till socialt ansvar, miljömässiga initiativ och ekonomisk hållbarhet.

Att utvidga ansvarsområden för HRM till att inkludera hållbarhet och socialt ansvar är definitivt en viktig utveckling för företag och organisationer. Detta återspeglar en bredare medvetenhet om att verksamheter har en roll att spela även när det gäller att främja hållbarhet och bidra till samhället.

Om du, precis som vi, har funderat på hur denna utökade roll inom HRM kan påverka den dagliga verksamheten och bidra till organisationens övergripande mål, då är den här artikeln för dig. Låt oss utforska hur HRM kan vara en katalysator för den här utvecklingen och vilka konkreta steg som kan tas för att uppnå dessa mål.

Socialt ansvar

HRM och socialt ansvar är tätt sammanlänkade. Det handlar bland annat om att utveckla en arbetskultur som värderar och stödjer medarbetarnas välbefinnande och hälsa, samtidigt som en stark etisk grund upprätthålls. För att uppnå detta mål kan HRM erbjuda insatser som fokuserar på fysisk och mental hälsa, såväl som arbetslivsbalans. En annan viktig aspekt i sammanhanget är att aktivt arbeta för att skapa en inkluderande arbetsplats som välkomnar och värderar mångfald. Och detta innebär mer än att uppmuntra till en mix av olika bakgrunder och erfarenheter. Det handlar om att erbjuda utbildning och utvecklingsmöjligheter som är tillgängliga och relevanta för samtliga anställda. Med den här typen av insatser kan HRM bidra till att skapa en mer harmonisk och effektiv arbetsmiljö, vilket i sig lägger grunden för en hållbar organisation.

För att konkretisera hur HRM och socialt ansvar vävs samman i praktiken, låt oss fokusera på några specifika områden som är grundläggande för en hållbar och inkluderande arbetsplats:

 • Medarbetarengagemang och välmående: För att främja såväl fysisk som mental hälsa, är det viktigt att utveckla insatser, åtgärder och program som direkt bidrar till ökat engagemang, effektivitet och produktivitet. Sådana satsningar kan inkludera flexibla arbetstider, friskvårdsinitiativ och olika aktiviteter som stärker den mentala hälsan och reducerar stress.
 • Mångfald och inkludering: Att skapa en arbetskultur som värderar mångfald är ett centralt mål inom HRM. Detta bidrar till en mer dynamisk och representativ arbetsmiljö, där alla medarbetares bakgrunder och erfarenheter uppskattas och tas till vara.
 • Medarbetarutveckling: Att erbjuda kontinuerlig utbildning och olika utvecklingsmöjligheter är avgörande för att behålla och utrusta medarbetare med de färdigheter som krävs i en föränderlig och komplex arbetsmiljö. På detta sätt förbättras inte bara personalens kompetens, utan verksamhetens övergripande kapacitet stärks.

Hur ser du på sambandet mellan HRM och socialt ansvar i din egen organisation? Finns det specifika områden där du anser att det finns utrymme för förbättringar?

hrm-konkurrenskraft

Miljömässiga initiativ

Utöver socialt ansvar, kan HRM också integrera ett betydande ansvar i arbetet med att integrera miljömässiga initiativ i företagets arbetsrutiner. Det här kan konkret handla om att skapa policys för att minska företagets miljöpåverkan, t.ex. att uppmuntra till kollektivtrafik eller tågresor istället för bil eller flyg, och att gå mot en papperslös arbetsplats. Här kan det också handla om att arbeta för att alla anställda är medvetna om miljömässig hållbarhet och dess vikt i verksamheten. Att integrera dessa värderingar i det dagliga arbetet ökar medvetenheten och engagemanget för olika typer av miljöfrågor bland medarbetarna. Det kan till exempel handla om:

 • En grön arbetsplats: Implementera strategier och inför policys som minskar företagets klimatavtryck, exempelvis genom att uppmuntra till användning av kollektivtrafik, en papperslös arbetsmiljö och utvecklingen av hållbara resursanvändningsstrategier.
 • Hållbarhetsutbildning: Erbjud utbildningar i miljömässig hållbarhet och skapa en mer miljömedveten arbetskultur, som kan sprida sig till alla aspekter av verksamheten.
 • Anställning av hållbarhetsexperter: Rekrytera specialister inom hållbarhet för att fördjupa och bredda företagets kompetens inom detta område. På detta sätt vilket utvecklas en mer hållbar affärsmodell.

På vilket/vilka sätt tror du att ditt företag eller organisation kan förbättra sitt arbete med miljömässiga initiativ? Vilken roll kan du själv spela i denna process?

Ekonomisk hållbarhet

Efter att ha gått igenom både socialt ansvar och miljömässiga initiativ som med fördel kan integreras i HRM, är det nu dags att rikta uppmärksamheten mot ekonomisk hållbarhet – vilket är en annan väsentlig aspekt där vi genom HRM har möjlighet att göra en betydande skillnad. Konkret kan det handla om att skapa tydliga strategier för att attrahera, utveckla och behålla nyckelkompetenser som är avgörande för företagets långsiktiga framgång. HR kan aktivt bidra med att förbättra effektiviteten och produktiviteten genom att investera i medarbetarnas välbefinnande och utveckling. Med minskad personalomsättningen och optimerad användning av personalresurser kan HR också bidra till kostnadseffektivitet, vilket är grundläggande för varje lönsam verksamhet.

Nu har vi fått en tydligare uppfattning om HRM:s roll inom socialt ansvar och miljömässiga initiativ, låt oss nu utforska några specifika områden där HRM kan göra en avgörande skillnad inom ramen för ekonomisk hållbarhet:

 • Talanger och smidiga övergångar: Säkra upp och arbeta aktivt med att identifiera och utveckla nyckelpersoner inom organisationen för att säkerställa kontinuiteten i olika roller, för både långsiktighet och ledarskapsstabilitet.
 • Effektivitetsförbättringar: Att investera i medarbetarnas välmående och utveckling stärker inte bara deras engagemang och prestationsförmåga, det bidrar också till ökad effektivitet och produktivitet – vilket i sin tur ökar lönsamheten.
 • Kostnadseffektivitet: Med strategiska HRM-initiativ effektiviseras rekrytering, personalomsättningen minskar och medarbetarresurserna optimeras. På så sätt kan kostnaderna minskas den övergripande lönsamheten öka.

På vilket sätt tror du att ditt företag/organisation kan förbättra sin kostnadseffektivitet genom HRM-initiativ? Finns det exempel på strategier som redan implementerats med framgång? Och finns det specifika områden där ni skulle kunna förbättra era strategier?

hrm-roll

Avslutningsvis

HRM:s roll är både djupgående och mångsidig. Dess bidrag till företagets lönsamhet och konkurrenskraft sträcker sig långt bortom traditionella personalhanteringsmetoder. Genom att fokusera på både medarbetarengagemang och kompetens, samt dess utvidgade ansvar för hållbarhet och socialt ansvar, står HRM i centrum för en företagskultur som är både hållbar och etisk.

Denna omfattande syn på HRM innebär att det inte enbart är en funktion för att hantera personalfrågor, utan en central del av organisationens strategiska planering. För det är genom HRM som företag och organisationer kan adressera och integrera socialt ansvar, miljömässiga initiativ och ekonomisk hållbarhet i sin kärnverksamhet.

Med detta i åtanke är det viktigt att varje verksamhet kontinuerligt utvärderar och utvecklar sin HRM-strategi för att säkerställa att den inte bara möter dagens krav, utan också är rustad för framtidens utmaningar. I en ständigt föränderlig värld är det genom HRM som verksamheter kan anpassa sig, växa och bidra positivt till samhället och miljön. Med HRM i spetsen kan organisationer inte bara nå sina affärsmål utan också vara kraften för en positiv förändring i samhället.

Nu när vi har utforskat HRM:s mångsidiga roll och dess betydelse för både verksamheters och medarbetares framgång, vill vi avrunda med några tankeväckande och inspirerande frågor.

 • Vilka steg tror du att din organisation kan ta för att ytterligare integrera dessa principer i sin dagliga verksamhet?
 • Och hur kan du som individ bidra till denna positiva förändring?

Dina – och dina kollegors – åsikter och handlingar kan göra en betydande skillnad i arbetet med att forma en hållbar och framgångsrik framtid. Tillsammans kan vi alla arbeta för att skapa en mer inkluderande, hållbar och framgångsrik arbetsmiljö som gynnar alla.

Vill du se mer?

Boka en demo av Heartpace här!

Utforska fler artiklar

Filter

Blogg

Lönekartläggningens utmaningar och fallgropar

May 10, 2024
Lönekartläggning är en metod och process till för att identifiera och rätta till osakliga skillnader…
Blogg

Kompetensutvecklingens betydelse för att möta framtidens utmaningar

Apr 25, 2024
Hur kan kompetensutveckling bidra till att möta framtidens utmaningar genom att ge medarbetare den kompetens…
Blogg

Performance Management och dess betydelse för att utveckla medarbetarna

Apr 19, 2024
För dig inom HR är det inte bara viktigt med effektiva processer och aktiviteter för…

Vill du få rykande färskt innehåll
om HR?

Prenumerera på våra blogginlägg, nyheter och webbinarier här. Vi lovar att inte översvämma din inkorg med e-post, och vi kommer aldrig någonsin dela din e-postadress med någon annan!