Employee KPI för ett hållbart arbetsliv

Ett forskningsbaserat verktyg för mänsklig ekonomisk förvaltning, rapportering och analys. Samla all data och insikter du behöver för att skapa en unik, socialt hållbar vägkarta och för att initiera rätt åtgärder och investeringar, samt sätta organisatoriska och individuella hållbara mål.

Employee KPI för ett hållbart arbetsliv

Ett forskningsbaserat verktyg för mänsklig ekonomisk förvaltning, rapportering och analys. Samla all data och insikter du behöver för att skapa en unik, socialt hållbar vägkarta och för att initiera rätt åtgärder och investeringar, samt sätta organisatoriska och individuella hållbara mål.

Employee KPI hjälper dig att säkerställa:

 • En kostnadseffektiv verksamhet utan brister i hälsa och arbetsmiljö
 • En systematisk ansats för att följa upp effektiviteten av investeringar i hälsa
 • Social hållbarhetsrapportering till företagsledare och HR-chefer som strävar efter att uppfylla sociala hållbarhetsmål (SDG:er)

Benchmark
Jämför olika områden för hälsoanalys och specifika frågor med generella normer och tidigare undersökningar

Mät
Förutsäg trender och beteenden baserat på insamlad medarbetardata

Åtgärder
Identifiera och lösa utmaningar genom nya insikter och upptäcka nya möjligheter för förbättring och utveckling

Employer Branding
Säkerställ en attraktiv arbetsplats som skapar och främjar tillväxt för ny talang och befintliga medarbetare

Hållbarhet högst upp på dagordningen
– även när det gäller människor!

Heartpace tillhandahåller Employee KPI för organisationer med hög social hållbarhet på sin agenda och som önskar skapa en hållbar arbetsplats baserad på forskning. Undersökningen kallas Employee KPI för Hållbart Arbetsliv och inkluderar:

 • Nulägeskartläggning – medarbetare fyller i en enkät med personliga råd
 • Analys – baserad på insamlad medarbetardata och samband
 • Hälsekonomisk beräkning – baserad på analys och KPI:er
 • Presentation – av undersökningsresultat, hälsekonomisk status, produktivitet och kostnader relaterade till välmående
 • Rapportering – rapport för årsredovisning och hållbarhetsrapportering
 • Åtgärdsprogram – skräddarsydda rekommendationer och uppföljning för att uppnå målen i Agenda 2030

Employee KPI har:

Enkätverktyg

 • Datainsamling – uppsättning av verktyg
 • Möjlighet att lägga till egna frågor
 • Arbetsmiljö- OSA, SAM
 • Produktivitet (WAI-index)
 • Wellbeing med personligrådgivning
 • Employee Brand eNPS.

Hälsoekonomiska beräkningar

 • Sjuknärvaro och sjukfrånvaro
 • Produktivitet
 • Benchmark
 • Humankapitalet
 • Nyckeltal
 • Investeringsnytta Wellbeing
 • Analys och rapport

Redovisning

 • Social hållbarhetsrapport med 3 fokusområden
 • Årlig rapportering kring utfall och trender
 • Genomförande av kvartalsvisa pulsmätningar kring fokusområden
 • Rekommendationer åtgärder med fokus att öka Wellbeing och produktivitet.

Kostnaden för Hållbarhet och Företagets Välmående

År 2022 uppgick de totala kostnaderna för sjukfrånvaro i Sverige till 71 miljarder SEK, vilket fortfarande bara är en bråkdel av den totala kostnaden för hur hälsoproblem påverkar företag. Till exempel berodde nästan hälften av all sjukfrånvaro på psykiska hälsoproblem. Studier visar att större svenska företag uppskattar att de spenderar 18% av den årliga lönen på problem relaterade till de negativa konsekvenserna av psykisk ohälsa.

Dessutom förväntas en uppskattad produktionsförlust på 40-60% när en anställd går igenom en tuff period av psykisk ohälsa. Detta är därför en enorm utmaning för alla involverade: anställda, chefer och organisationer.

Vad är Agenda 2030?

Sedan 2015 har alla nationer inom FN enats om 17 globala mål för hållbar utveckling – SDG:er. Dessa mål ska uppnås fram till år 2030, därav namnet ‘Agenda 2030’. Bland de sjutton målen finns sex specifika mål som fokuserar på social hållbarhet. För noterade företag är dessa mål lagstadgade och kräver årlig rapportering.

De sex målen handlar om:

 • God hälsa och välbefinnande
 • Minska ojämlikheten mellan könen
 • Jämställdhet
 • Hållbara arbetsplatser, städer och samhällen
 • Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • Fredliga arbetsplatser och samhällen

Hälsoberäkningar inom Employee KPI

Hälsekonomi innebär att beräkna och analysera arbetsmiljöfrågor. Det relaterar till begrepp som OSA – organisatorisk och social arbetsmiljö och SAM – Systematisk arbetsmiljöhantering.

Undersökningen omfattar 9 tematiska områden med fokus på välmående och produktivitet. Eventuella andra viktiga frågor som behövs för hälseberäkningen kan läggas till.

HR-systemet för moderna organisationer

HR-systemet för moderna organisationer

Frigör den fulla potentialen i dina medarbetare

Med bevis som härstammar från data och effektiva hälsekonomiska beräkningsmetoder kommer du att förstå ditt företags nuvarande kostnader för hälsoproblem och få ovärderlig insikt i den verkliga potentialen hos en socialt hållbar arbetsmiljö.

 • Nulägesbild av företagets välbefinnande i företaget
 • Insikter om medarbetarengagemang och drivkraft
 • Få en effektiv handlingsplan för att öka produktiviteten och nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030

Employee KPI ger dig:

Mätinstrument

 • Årlig undersökning, individuella hälsotips
 • Arbetsmiljö – OSA, SAM
 • Produktivitet (WAI Index)
 • Employee Brand eNPS

Stora möjligheter

 • Lägg till dina egna frågor
 • Olika benchmarks, anpassningar
 • Hälsoekonomiska kalkyler
 • Indexanalys, nyckeltal

Användbara insikter – mät och följ upp

 • Social hållbarhetsrapport
 • Tre fokusområden
 • Årlig rapportering, utfall och trender

Vill du utforska mer?

Läs mer om att skapa en datadriven, faktabaserad och engagerande företagskultur med våra digitala HR-verktyg i Heartpace HR-system:

Pay
Management

Performance
Management

People
Analytics

Läs
kundhistorier

Vill du veta mer
om Heartpace?

Klicka här för att boka en demo med våra HR-experter

Vill du veta mer om Heartpace?

Kontakta oss för att boka en demo
med våra HR-experter