Mallar för Utvärdering 360

I Heartpace finns olika förslag på mallar att välja mellan som stöd för att t ex genomföra en 360´ alternativt 180´ utvärdering. Det finns också mallar för s k “Gap-analyser”.

Starta konto här
Exempel

Vill du använda den här mallen?

Registrera dig gratis för att prova våra mallar. Alla våra mallar har skapats och godkänts av professionella HR-konsulter. De används av tusentals företag som bryr sig om hållbart ledarskap, arbetsmiljö och anställdas engagemang. Du kan arbeta med våra existerande mallar eller anpassa dem så att de passar dina behov.

Prova gratis
 

Kompetensutvärdering Projektledare

det finns 11 nyckel kompetens med 5-15 frågor på varje så allt det gör 87 kompetens att utvärdera

Konsultmannaskapet som projektledare

 

Organisering och leveransprocess

Organiserar och prioriterar sina egna uppgifter självständigt med fokus på att nå överenskomna mål så effektivt som möjligt.

 

Utvecklingsområde

Enligt förväntan

Över förväntan

Har alltid en god planering, tar fram realistiska tidplaner.

 

Utvecklingsområde

Enligt förväntan

Över förväntan

 
 
 

Efterföljer företagets metodik och leveransprocess i företagets uppdrag.

 

Utvecklingsområde

Enligt förväntan

Över förväntan

 
 
 

Organisering och leveransprocess

Organiserar och prioriterar sina egna uppgifter självständigt med fokus på att nå överenskomna mål så effektivt som möjligt.

 

Utvecklingsområde

Enligt förväntan

Över förväntan

- Använder ord som folk förstår, förtydligar teknisk terminologi eller jargong.

 

Utvecklingsområde

Enligt förväntan

Över förväntan

 
 
 

Tar ansvar för regelbunden kommunikation om status i uppdragen och projekten. (Såväl internt som externt)

 

Utvecklingsområde

Enligt förväntan

Över förväntan

 
 
 

- Tar ansvar i såväl ord som i handling där avvikelser har uppstått i uppdragen.

 

Utvecklingsområde

Enligt förväntan

Över förväntan

 
 
 

- Kommunicerar frågor och svar såväl muntligt som skriftligt på ett strukturerat sätt.

 

Utvecklingsområde

Enligt förväntan

Över förväntan

 
 
 

- Vägleder teamet och kunden i projektets olika faser genom dialog, transparens och feedback.

 

Utvecklingsområde

Enligt förväntan

Över förväntan

 
 
 

- Har mycket god förmåga att styra teamet på tid och budget.

 

Utvecklingsområde

Enligt förväntan

Över förväntan

 
 
 

- Är trygg och förtroendeingivande i styrgruppsforumet.

 

Utvecklingsområde

Enligt förväntan

Över förväntan

 
 
 
Prova gratis
 

Kompetensutvärdering 360 chef

Syftet med denna utvärdering är att ge information om hur andra ser på hans/hennes kompetens och beteende/agerande. Utvärderingen ska användas som en hjälp till ytterligare professionell och personlig utveckling för chefen i sin roll som ledare. Frågorna lyfter upp områden som modern forskning visar är viktigt för att skapa resultat och engagemang. När du ger din feedback så tänk på vad du själv faktiskt sett/hört chefen göra i sin yrkesroll.

Hur chefen leder verksamheten som den är ansvarig för

5-gradig skala: I vilken utsträckning har du sett följande beteenden?

 

inte alls

i någon
utsträckning

i mycket
stor utsträckning

Handlar strategiskt, hittar balansen mellan de övergripande målen och det dagliga arbetet.

 

inte alls

i någon
utsträckning

i mycket
stor utsträckning

 
 
 

Ser till att medarbetarna förstår verksamhetens nuvarande och framtida mål.

 

inte alls

i någon
utsträckning

i mycket
stor utsträckning

 
 
 

Följer regelbundet upp verksamhetens resultat i förhållande till uppsatta mål.

 

inte alls

i någon
utsträckning

i mycket
stor utsträckning

 
 
 

Ser till helheten och verksamhetens bästa.

 

inte alls

i någon
utsträckning

i mycket
stor utsträckning

 
 
 

Uppmuntrar till lärande och utveckling.

 

inte alls

i någon
utsträckning

i mycket
stor utsträckning

 
 
 

Hur chefen leder sina medarbetare

5-gradig skala: I vilken utsträckning har du sett följande beteenden?

 

inte alls

i någon
utsträckning

i mycket
stor utsträckning

Förmedlar en vision och informerar om vad som händer inom verksamheten

 

inte alls

i någon
utsträckning

i mycket
stor utsträckning

 
 
 

Delegerar uppgifter i tillräcklig omfattning

 

inte alls

i någon
utsträckning

i mycket
stor utsträckning

 
 
 

Ser till att medarbetarna får arbeta med det som de är bäst på, där de kan använda sina styrkor.

 

inte alls

i någon
utsträckning

i mycket
stor utsträckning

 
 
 

Uppmuntrar till samarbete och kommunikation mellan personer och mellan grupper.

 

inte alls

i någon
utsträckning

i mycket
stor utsträckning

 
 
 

Hanterar konflikter när de uppkommer på ett konstruktivt sätt.

 

inte alls

i någon
utsträckning

i mycket
stor utsträckning

 
 
 

Hanterar konflikter när de uppkommer på ett konstruktivt sätt.

 

inte alls

i någon
utsträckning

i mycket
stor utsträckning

 
 
 
Prova gratis

En organisation som har en utpräglad feedback-kultur, målstyrning med tydliga mål och aktiviteter som konsekvent följs upp har en större andel aktivt engagerade medarbetare, oavsett nivå i organisationen* (referens Gallup). Och vi vet sedan tidigare att engagerade medarbetare genererar högre grad av produktivitet och därmed lönsamhet.

Att ha en utpräglad feedback-kultur innebär en öppenhet i organisationen till att ge och ta emot feedback på ett strukturerat och konstruktivt sätt d v s att regelbundet över året såväl utvärdera som ge återkoppling om insatser till chefer, team och individer.

Syftet med strukturerade utvärderingar är att samla information om den utvärderades kompetens och beteende i förhållande till organisationens värderingar och mål. Utvärdering 360 används som ett stöd till professionell och personlig utveckling för chefen i sin roll som ledare, till medarbetaren i sitt uppdrag eller teamet i sitt projekt. Utvärdering 360 används också för att ge varandra feedback på prestationer. I en utvärdering bedöms den utvärderade av närmaste chef, kollegor och underställda medarbetare. Återkoppling och de bedömningar som görs i en utvärdering baseras på vad respondenterna faktiskt upplevt, sett och hört den utvärderade göra i sin yrkesroll.

Frågorna i de mallar som Heartpace erbjuder, är byggda på modern forskning inom de områden som är viktiga för att driva och skapa engagemang och resultat.

Alla våra samtalsmallar har skapats och utvecklats i nära samarbete med våra HR konsulter och samarbetspartners. Genom att ta del av olika forskningsresultat och analyser inom HR området har vi lagt tyngdpunkten på faktorer som hållbart ledarskap, arbetsmiljö och vad som driver medarbetares motivation och engagemang. Mallarna har en mix av skalfrågor och så kallade öppna frågor. Du kan själv välja om du vill använda Heartpace mallar eller anpassa dem efter dina behov och fokusområden. Det går också utmärkt att göra ett urval och kombinera olika frågeställningar från alla mallarna och på så sätt skapa en egen anpassad mall.

Är du osäker på hur du skapar en mall för ett samtal på bästa sätt?