Mallar för Medarbetarsamtal

I Heartpace modul för samtal har vi flera olika mallar att välja mellan som stöd för olika medarbetarsamtal. Det kan t ex vara ett introduktionssamtal (onboarding), utvecklingssamtal, RAK-samtal, lönesamtal, rehabsamtal och avslutssamtal. Registrera dig här och få tillgång till våra mallar

Starta konto här
Exempel

Vill du använda den här mallen?

Registrera dig gratis för att prova våra mallar. Alla våra mallar har skapats och godkänts av professionella HR-konsulter. De används av tusentals företag som bryr sig om hållbart ledarskap, arbetsmiljö och anställdas engagemang. Du kan arbeta med våra existerande mallar eller anpassa dem så att de passar dina behov.

Prova gratis
 

Veckomöte med team

Medarbetarnas engagemang är avgörande för framgång. Det är emellertid inte någonting man kan ta för givet. Det måste skapas. Motiverande samtal syftar till att chefen ska få en uppfattning om hur medarbetaren känner för sin uppgift och sin arbetssituation i denna stund. Det ger ett tillfälle för chef och medarbetare att diskutera situationen och vad som skulle krävas för att medarbetarens engagemang ska öka. Samtalet resulterar i aktiviteter.

Motivation och drivkrafter

 

Otillfredställd

Neutral

Tillfredställd

Kontroll: Jag vet vad som förväntas av mig på arbetet.

 

Otillfredställd

Neutral

Tillfredställd

 
 
 

Kompetens: På arbetet har jag möjlighet att varje dag göra vad jag gör bäst

 

Otillfredställd

Neutral

Tillfredställd

 
 
 

Inflytande: Min åsikt räknas på arbetet

 

Otillfredställd

Neutral

Tillfredställd

 
 
 

Oberoende: Jag ges lagom frihet att fatta egna beslut och att arbeta självständigt.

 

Otillfredställd

Neutral

Tillfredställd

 
 
 

Nyfikenhet: Jag har möjlighet att göra framsteg, utvecklas och lära nytt.

 

Otillfredställd

Neutral

Tillfredställd

 
 
 

Acceptans: Min chef, eller någon annan verkar bry sig om mig som människa.

 

Otillfredställd

Neutral

Tillfredställd

 
 
 
Prova gratis

Avslutssamtal

Ett Avslutssamtal genomförs mellan HR och medarbetaren som ska sluta sin anställning på företaget. Syftet med samtalet är att ta tillvara medarbetarens upplevelse av sin anställning och hens förslag till eventuella förbättringar. För att underlätta strukturen på avslutssamtalet har en mall med ett antal frågeställningar tagits fram som stöd. Medarbetaren ska ges tid för att kunna förbereda sig inför samtalet.

Inledning

 

Vilka är huvudorsakerna till att du har beslutat att lämna företaget?

 

 

Varför beslutade du dig för att börja arbeta på företaget?

 

 

Bedöm följande frågeställningar och kommentera gärna

Skalan är 1-5, där 1= Instämmer inte alls och 5=Instämmer helt och fullt.

Introduktion

Jag fick en god introduktion till mina arbetsuppgifter och arbete på företaget. Kommentera gärna.

progres

Prova gratis
 

Må Bra samtal (hälsosamtal)

Detta är en samtalsmall som vi använder för att kunna följa upp medarbetarens hälsa, fysisk som psykisk. Det är viktigt för våra medarbetare att må bra och i förlängningen vill vi minimera frånvaro, få medarbetaren att må bra samt öka engagemanget. Medarbetaren får insikt i vilka beteenden som måste förändras för att må bra och chefen ska vara ett stöd i denna förändringsprocess. Vi sätter mål och aktiviteter i samtalet samt bestämmer datum för uppföljningssamtalet. Tänk på att det tar tid att förändra beteenden och att man fokuserar på ett beteende i taget.

Sjukfrånvaro

Inledande information om frånvaron under en period om 60 dagar

Gradera på en skala hur många dagars frånvaro du har haft den senaste perioden om 60 dagar

 

progres

Vad upplever du själv är orsaken till frånvaron?

Beskriv gärna

 

Arbetssituation och Hälsa

Svara på frågorna nedan genom att gardera på en skal 1-4 där 1= mycket dålig, 2= dålig, 3= bra och 4= mycket bra. Beskriv gärna din upplevelse med tydliga exempel

Hur upplever du din arbetsplats?

Ge gärna exempel

progres

Prova gratis
 

Medarbetarsamtal uppföljning prestation

Ett förberett och strukturerat samtal mellan chef och medarbetare, 2 - 4 gånger per år.

Medarbetarsamtal

Medarbetarsamtalet är en strukturerad dialog mellan chef och medarbetare som genomförs 2-4 gånger per år. Samtalet syftar till att ge en bild av hur du som medarbetare upplever din arbetssituation och hur du kan utvecklas framöver. Tillsammans planerar vi vilka mål och aktiviter som ska vara i fokus till nästa samtalstillfälle. Samtalet är också ett verktyg för att förankra företagets övergripande mål och strategier. För att vi ska ha en så bra dialog som möjligt ska samtalet vara väl förberett och planlagt.

I stort, hur trivs du med ditt arbete just nu?

Motivera ditt svar, gärna med exempel.

progres

Hur motiverad och engagerad känner du dig?

Motivera ditt svar, gärna med exempel.

progres

Vad är det som motiverar dig mest i arbetet?

Beskriv och ge exempel

 
Prova gratis

För Heartpace, både som bolag och som digital tjänst, är dialogen, samtalet mellan chef och medarbetare i centrum. Dialogen mellan människor är startpunkten för all utveckling, att se potential och för att driva förändring – det är i dialogen engagemanget får sin “växtnäring”.

Dialoger kan ske i olika former och kallas ofta för medarbetarsamtal. I medarbetarsamtalet kan chefen och medarbetaren tillsammans diskutera, utvärdera och målsätta allt från arbetssituation, kompetensbehov till utvecklingsmöjligheter. I samtalet planerar och beslutar chef och medarbetare tillsammans de mål och aktiviteter som ska vara i fokus fram till nästa uppföljningssamtal.

Medarbetarsamtalet, som ibland också omfattas av en checklista, är ett värdefullt verktyg för att förankra företagets övergripande mål och strategier i organisationen. Att både chef och medarbetare förbereder sig inför medarbetarsamtalet är avgörande för ett bra och konstruktivt samtal. Heartpace stödjer hela processen från inbjudan till samtalet, förberedelsen, genomförandet, dokumentationen och till sist lagring.

Allt fler företag har börjat inse värdet av att på ett strukturerat sätt digitalisera dialogen mellan chef och medarbetare. Digitaliseringen underlättar att återkommande och regelbundet ge återkoppling varje kvartal, månad eller till och med veckovis genom Heartpace modul.

Alla våra samtalsmallar har skapats och utvecklats i nära samarbete med våra HR konsulter och samarbetspartners. Genom att ta del av olika forskningsresultat och analyser inom HR området har vi lagt tyngdpunkten på faktorer som hållbart ledarskap, arbetsmiljö och vad som driver medarbetares motivation och engagemang. Mallarna har en mix av skalfrågor och så kallade öppna frågor. Du kan själv välja om du vill använda Heartpace mallar eller anpassa dem efter dina behov och fokusområden. Det går också utmärkt att göra ett urval och kombinera olika frågeställningar från alla mallarna och på så sätt skapa en egen anpassad mall.

Är du osäker på hur du skapar en mall för ett samtal på bästa sätt?