Mallar för Lönesamtal

I Heartpace samtalsmodul erbjuder vi flera olika mallar som stöd för lönesamtalet

Verksamhetens lönesättning är ett viktigt verktyg vars syfte är att bidra till att nå verksamhetens mål. En avgörande förutsättning för detta är att kunna rekrytera, motivera, utveckla och behålla medarbetare med sådan kompetens som behövs på kort och lång sikt.

Alla medarbetare bör känna till vilka grunder som tillämpas för verksamhetens lönesättning. Det ansvaret äger varje chef att informera om d v s vilka riktlinjer för lönesättningen som gäller. Det är också varje enskild medarbetares ansvar att informera sig om innebörden i detsamma.

Oftast tillämpas individuell och differentierad lönesättning som grundas på det ansvar och den svårighetsgrad som ett visst arbete medför, individens prestation kopplat till verksamhetens mål och resultat samt konkurrensen på marknaden.

Det får ej förekomma osakliga löneskillnader kopplade till kön, religion, etniskt ursprung, sexuell läggning, ålder eller eventuell funktionsnedsättning. Löneskillnader ska kunna förklaras utifrån saklig grund.

Det finns därför en lagstiftning i Sverige som innebär att arbetsgivaren har ett ansvar för lönekartläggningsarbetet som bör vara genomfört före de lönesättande samtalen för att säkerställa att inga osakliga löneskillnader förekommer. Lönekartläggningsarbetet sker i enlighet med krav som ställs i såväl diskrimineringslagen som vid kollektiva avtal de centrala ramavtalen.

Vi på Heartpace har tagit fram olika förslag på mallar för att genomföra konstruktiva lönesamtal. Mallarna säkerställer att det finns en röd tråd och undviker att ofrivilligt tappa bort viktiga lönesättande kriterier som verksamheten har tagit fram.

Heartpace har också en modul för att genomföra en lönekartläggning, vilket på ett enkelt och effektivt sätt ger möjlighet att leva upp till lagstiftningen.

Alla våra samtalsmallar har skapats och utvecklats i nära samarbete med våra HR konsulter och samarbetspartners. Genom att ta del av olika forskningsresultat och analyser inom HR området har vi lagt tyngdpunkten på faktorer som hållbart ledarskap, arbetsmiljö och vad som driver medarbetares motivation och engagemang. Mallarna har en mix av skalfrågor och så kallade öppna frågor. Du kan själv välja om du vill använda Heartpace mallar eller anpassa dem efter dina behov och fokusområden. Det går också utmärkt att göra ett urval och kombinera olika frågeställningar från alla mallarna och på så sätt skapa en egen anpassad mall.

Är du osäker på hur du skapar en mall för ett samtal på bästa sätt?

Heartpace
Let's talk
gdpr
SCC
    ©