Mallar för Lönesamtal

I Heartpace samtalsmodul erbjuder vi flera olika mallar som stöd för lönesamtalet

Starta konto här
Exempel

Vill du använda den här mallen?

Registrera dig gratis för att prova våra mallar. Alla våra mallar har skapats och godkänts av professionella HR-konsulter. De används av tusentals företag som bryr sig om hållbart ledarskap, arbetsmiljö och anställdas engagemang. Du kan arbeta med våra existerande mallar eller anpassa dem så att de passar dina behov.

Prova gratis
 

Lönesamtal - utifrån prestation

Syftet med lönesamtalet är att chef och medarbetare gemensamt går igenom och bedömer medarbetarens insats. Det ska ge en tydlig bild av hur du som chef ser på det arbete medarbetaren gjort i relation vad arbetsgivaren vill betala för.

Samtalet ger ett tillfälle att:
  • Gå igenom och tydliggöra alla värden (utöver den kontanta lönen) företaget erbjuder. Försäkringar, pensionsavsättningar, bilförmån, betald motion, fri flextid, extra semestermöjligheter, städtjänster, tidningar eller andra förmåner.
  • Diskutera vad medarbetar kan göra för att påverka sin löneutveckling i framtiden.

Lönekriterier och policy

 

Är det något som du som medarbetare undrar över och vill diskutera kring bolagets lönepolicy?

Besvaras endast av medarbetaren

 

Hur vill du som medarbetare sammanfatta din prestation och kompetens utifrån bolagets lönekriterier?

Besvaras av såväl medarbetare som chef.

 

Utvärdering

Medarbetarens prestation och arbetsinsats.

Resultat och måluppfyllelse

 

Utvecklingsområde

Enligt förväntan

Över förväntan

Arbetar effektivt och når målen

 

Utvecklingsområde

Enligt förväntan

Över förväntan

 
 
 

Planerar och utvärderar arbetet

 

Utvecklingsområde

Enligt förväntan

Över förväntan

 
 
 

Prioriterar arbetsuppgifter

 

Utvecklingsområde

Enligt förväntan

Över förväntan

 
 
 
Prova gratis
 

Verksamhetens lönesättning är ett viktigt verktyg vars syfte är att bidra till att nå verksamhetens mål. En avgörande förutsättning för detta är att kunna rekrytera, motivera, utveckla och behålla medarbetare med sådan kompetens som behövs på kort och lång sikt.

Alla medarbetare bör känna till vilka grunder som tillämpas för verksamhetens lönesättning. Det ansvaret äger varje chef att informera om d v s vilka riktlinjer för lönesättningen som gäller. Det är också varje enskild medarbetares ansvar att informera sig om innebörden i detsamma.

Oftast tillämpas individuell och differentierad lönesättning som grundas på det ansvar och den svårighetsgrad som ett visst arbete medför, individens prestation kopplat till verksamhetens mål och resultat samt konkurrensen på marknaden.

Det får ej förekomma osakliga löneskillnader kopplade till kön, religion, etniskt ursprung, sexuell läggning, ålder eller eventuell funktionsnedsättning. Löneskillnader ska kunna förklaras utifrån saklig grund.

Det finns därför en lagstiftning i Sverige som innebär att arbetsgivaren har ett ansvar för lönekartläggningsarbetet som bör vara genomfört före de lönesättande samtalen för att säkerställa att inga osakliga löneskillnader förekommer. Lönekartläggningsarbetet sker i enlighet med krav som ställs i såväl diskrimineringslagen som vid kollektiva avtal de centrala ramavtalen.

Vi på Heartpace har tagit fram olika förslag på mallar för att genomföra konstruktiva lönesamtal. Mallarna säkerställer att det finns en röd tråd och undviker att ofrivilligt tappa bort viktiga lönesättande kriterier som verksamheten har tagit fram.

Heartpace har också en modul för att genomföra en lönekartläggning, vilket på ett enkelt och effektivt sätt ger möjlighet att leva upp till lagstiftningen.

Alla våra samtalsmallar har skapats och utvecklats i nära samarbete med våra HR konsulter och samarbetspartners. Genom att ta del av olika forskningsresultat och analyser inom HR området har vi lagt tyngdpunkten på faktorer som hållbart ledarskap, arbetsmiljö och vad som driver medarbetares motivation och engagemang. Mallarna har en mix av skalfrågor och så kallade öppna frågor. Du kan själv välja om du vill använda Heartpace mallar eller anpassa dem efter dina behov och fokusområden. Det går också utmärkt att göra ett urval och kombinera olika frågeställningar från alla mallarna och på så sätt skapa en egen anpassad mall.

Är du osäker på hur du skapar en mall för ett samtal på bästa sätt?