Mallar för medarbetarundersökningar och andra enkäter

I Heartpace modul för enkäter har vi flera förslag på olika mallar som stöd för olika typer av medarbetarundersökningar. Det kan t ex vara arbetsmiljöundersökningar eller sk tempmätningar

Starta konto här
Exempel

Vill du använda den här mallen?

Registrera dig gratis för att prova våra mallar. Alla våra mallar har skapats och godkänts av professionella HR-konsulter. De används av tusentals företag som bryr sig om hållbart ledarskap, arbetsmiljö och anställdas engagemang. Du kan arbeta med våra existerande mallar eller anpassa dem så att de passar dina behov.

Prova gratis
 

Arbetsmiljöenkät Må bra på jobbet

DDenna enkät vänder sig till dig som anställd på företaget. Vi vill gärna ta del av hur du upplever din arbetssituation och ber dig därför att besvara några frågor om ditt engagemang och motivation på arbetet.

OBS! Dina svar behandlas anonymt

Grunddata

description

Kön

 

Kvinna

 

Man

 

Vill inte ange/definiera kön

Ålder

 

Yngre än 25 år

 

25 år - 35 år

 

36 år - 45 år

 

Äldre än 45 år

Anställningstid

 

Mindre än 5 år

 

5 -10 år

 

Mer än 10 år

Frågor om din arbetssituation

Nedan finner du påstående som du ska bedöma på en skala 1-5 där 1=instämmer inte alls och där 5=instämmer till fullo.

Jag upplever att mina arbetsuppgifter är tydliga

progres

I have the resources I need to be able to do my work

Kommentera gärna din gradering

progres

Jag upplever att jag får användning för min kompetens i mitt arbete

Kommentera gärna din gradering

progres

Jag upplever att de digitala verktyg jag har tillgång till är ett stöd i mitt arbete

Kommentera gärna din gradering

progres

Jag upplever att kansliet har ett bra teknikstöd för att lösa mina arbetsuppgifter

Kommentera gärna din gradering

progres

Prova gratis

Medarbetarundersökning samarbetsklimat

Frågeformuläret kan med fördel användas som ett diskussionsunderlag i personalgruppen, i arbetet med att gemensamt sätta upp mål för verksamheten.

Möten

Ta ställning till nedanstående påståenden genom att markera något av de fyra alternativen. 0 = instämmer inte alls, 1 = instämmer i liten utsträckning, 2 = instämmer delvis, 3 = instämmer helt.

Vid våra arbetsplatser

description

finns arbetsmiljö med på dagordningen

progres

inbjuds alla att delta aktivt

progres

finns möjlighet att lyfta problem

progres

bidrar jag aktivt

progres

På vår arbetsplats finns fungerande samtal, ex medarbetarsamtal, där

description

kompetensutveckling är i fokus

progres

arbetsmiljöfrågor lyfts

progres

samarbetsproblem identifieras

progres

Möten mellan individer, oberoende av befattning, position och organisatorisk tillhörighet präglas av respekt och öppenhet inför olikheter, olika uppfattningar och önskemål

description

progres

Prova gratis

Analys av medarbetarengagemang

Välkommen till vår medarbetarundersökning! Det finns 12 rubriker att svara och det ska ta ca 25 minuter.

Allmänt

1 = Instämmer inte alls ... 5 = Instämmer helt

Mitt arbete engagerar mig

progres

Jag skulle rekommendera en vän att söka jobb här

progres

Medarbetarskap

1 = Instämmer inte alls ... 5 = Instämmer helt

Jag har tydliga mål att arbeta mot inom mitt arbetsområde

progres

Jag förstår hur jag bidrar till organisationens övergripande mål

progres

Jag kan bidra med mina kunskaper och färdigheter i mitt arbete

progres

Jag upplever att mitt arbete är meningsfullt

progres

Jag kan påverka hur jag utför mitt dagliga arbete

progres

Mina arbetskamrater behandlar mig med respekt

progres

Jag får uppskattning från min chef när jag gör ett bra arbete

progres

Jag upplever att det finns goda möjligheter för mig att utvecklas i mitt arbete

progres

Jag har en bra balans mellan arbete och fritid

progres

Prova gratis

Vad får människor att må bra, hålla sig friska på jobbet, känna engagemang, motivation och samarbeta på bästa sätt?

Vi vet att ett bra samarbetsklimat som präglas av öppenhet och dialog bidrar till engagemang och välmående på arbetsplatsen. Medarbetarundersökningar är utmärkta verktyg när vi vill ta reda på hur organisationens medarbetare upplever sin arbetssituation. Enkäter är också uppskattade för att ge medarbetarna möjligheten att uttrycka sina tankar och åsikter med bibehållen konfidentialitet.

Heartpace modul för enkäter, med obegränsad tillgång till att göra undersökningar och pulsmätningar, gör processen effektiv och tidsbesparande genom att flera administrativa steg har automatiserats. Direkt från Heartpace system skickas inbjudningar och påminnelser, svaren sparas, statistiken beräknas och rapporterna förbereds.

Alla våra mallar har skapats och utvecklats i nära samarbete med våra HR konsulter och samarbetspartners. Genom att ta del av olika forskningsresultat och analyser inom HR området har vi lagt tyngdpunkten på faktorer som hållbart ledarskap, arbetsmiljö och vad som driver medarbetares motivation och engagemang. Mallarna har en mix av skalfrågor och så kallade öppna frågor. Du kan själv välja om du vill använda Heartpace mallar eller anpassa dem efter dina behov och fokusområden. Det går också utmärkt att göra ett urval och kombinera olika frågeställningar från alla mallarna och på så sätt skapa en egen anpassad mall.

Är du osäker på hur du skapar en mall för ett samtal på bästa sätt?