Tillbaks
personlig utveckling

HR

Vikten av individuella kompetens- och utvecklingsplaner

03 Sep, 2019

 

Många av oss tror att lärande och personlig utveckling avstannar och nästan helt upphör efter vår universitetsexamen. Det antagandet är troligtvis förhastat eftersom professionell kompetensutveckling är ett livslångt åtagande.

Affärsverksamheter skulle tjäna på att bygga in ett förhållningssätt som prioriterar vikten av kontinuerlig, personlig utveckling och utbildning.

 

Den här artikeln påvisar vikten av individuella utvecklingsplaner, hur de kan formuleras, hur man kan skapa effektiva utbildningsprogram för medarbetarna. Vidare ges värdefull information och tips om hur personlig utveckling och strävan mot ständiga förbättringar kan ingå som ett strategiskt fokusområde i affärsstrategin som bidrar till en hållbar utveckling för verksamheten. 

 

Varför är kontinuerlig individuell kompetensutveckling så viktig?

 

Att jobba kontinuerligt med individuella utvecklingsplaner innebär flera fördelar för din affärsverksamhet; de anställda får en inramning för utvecklingsmålen, hjälper dem att utveckla nya förmågor som ger goda förutsättningar att ta nästa steg i karriären. 

 

När medarbetare uppmuntras att utveckla ny kompetens upplever de inte endast uppskattning utan samtidigt ger det din affärsverksamhet nya och bättre förutsättningar att nå satta tillväxtmål men också förmågan att skapa nya. 

 

Genom att prioritera medarbetarnas individuella utveckling ges förutsättningar att
spara tid och pengar i processerna vid rekrytering, anställning och introduktion samt minskat behov av externa utvecklingskonsulter. Säkerställandet av individuella, individuella utvecklingsplaner ökar förutsättningarna att behålla dina talanger och därigenom bygga en långsiktig, hållbar utveckling av affärsverksamheten. 

 

Hur skapar man individuella utvecklingsplaner

Det finns några fallgropar som du som arbetsgivare bör undvika när du bygger effektiva utvecklingsprogram som att t ex inte endast göra uppskattningar av medarbetarnas kompetensnivå och hur detta kan underlätta karriärvägarna; utan faktiskt mäta nuläge mot önskad framtida kompetensnivå samt diskutera och komma överens om hur karriärvägar kan genomföras; om utveckling sker. 

 

Viktigt är att supportera individen och att hålla ett fokus på den personliga utvecklingsplanen och att leverera på den samma. Medarbetare motiveras inte av att tilldelas karriärvägar som inte stämmer med deras uttalade behov och önskemål. Det kan leda till lägre lojalitet och ökad risk att de går vidare till en annan arbetsgivare. 

 

Viktiga hållpunkter för att skapa en hållbar utveckling när det gäller individuella utvecklingsplaner för medarbetaren i din affärsverksamhet är:

 

1. Följ upp genom kontinuerliga “utvecklingsmöten”.

Beroende på storleken på din verksamhet skapar du förutsättningar för att genomföra individuella utvecklingsmöten med syfte att säkerställa den individuella utvecklingsplanen. 


Sök svar på frågor som t ex:

 

 • Hur upplever du din arbetssituation idag?
 • Vilka utmaningar har du och ditt team?
 • Vilka förmågor och kompetens vill du utveckla vidare?
 • Hur ser du på din karriär och nästa steg i företaget?

Exempel: en medarbetare är kompetent i sin förmåga att arbeta med marknadsfrågor i olika sociala mediakanaler och har ambitionen att bli marknadschef i framtiden.

Då kan hen ha en individuell utvecklingsplan som innebär att exponeras till projektledning och därigenom prova på ledarskap i olika situationer.  Då är det extra viktigt med kontinuerliga utvecklingsmöten för att säkerställa att medarbetaren får all den support i utvecklingsaktiviteterna som behövs. 

2. Skapa flexibla sätt för den anställde att lära sig nya saker. 


Medarbetarens utvecklingsaktiviteter behöver inte belasta din verksamhet med höga kostnader. Istället är det viktigt att skapa flexibla och multipla sätt att lära sig nya saker såsom t ex.

 • Abonnera på kurspaket on-line från olika universitet och kursanordnare.
 • Varje vecka under en specifik tidsperiod kan medarbetaren “skugga” en annan mer kompetent kollega för att lära sig från hen. 
 • Ge utmanande extrauppdrag och projekt i nya kompetensområden.
 • Anslut till andra nätverk och funktionsgrupper.
 • Delegera ut delar av ett ansvarsområde till medarbetaren i den önskade framtida positionen/funktionen och under tiden ge support och feedback på resultatet.

 

Dessa alternativ till läraktiviteter ger medarbetaren fler flexibla och multipla vägar till personlig utveckling och samtidigt ges exponering av interna talanger som kan användas till återväxt och därigenom minska behovet av extern rekrytering.

3. Skapa tydliga utvecklingsplaner och mål


När alla är överens om att satsa på hållbar, långsiktig personlig utveckling är det viktigt att etablera en plan med tydliga mål. Vi rekommenderar att du använder metoden OKRs och ett system för support som hjälper dig att skapa specifika och mätbara OKRs. Fördelarna är att du undviker vaga, övergripande tillväxtmål och du får hjälp med att följa upp skarpa deadlines.

Följande hållpunkter kan underlätta för att etablera hållbar utveckling:

 

4. Etablera tidplaner och förutsättningar.

Planera den totala tidsåtgången för att ta fram en personlig utvecklingsplan och vilka specifika, mätbara mål behövs för att nå framgång. Använd frågor som t ex: 

 

 • Är det några förberedelser som måste göras av medarbetaren?
 • Är det fler intressenter som behöver involveras?
 • Finns det behov att avsätta tid utöver ordinarie arbetstid eller delar av den anställdes fritid? 
 • Behövs extra resurs tilldelas för att täcka upp ansvarsområden som medarbetaren inte hinner med under tiden som hen utvecklar ny kompetens och förmåga.
 • Vilka indikatorer används för att mäta framgång?
 • Vilka är dom viktiga milstolparna och när ska dom vara klara?
 • Existerar det både kort- och långsiktiga mål? 
 • Underlättar det att skapa gemensamma kalendrar för en strukturerad uppföljning?

 

En genomarbetad personlig utvecklingsplan hjälper både den anställde och dess närmaste chef att klargöra vad som förväntas av båda parter.

 

Hur man sätter individuella mål med hjälp av Heartpace

 

Mjukvaran i Heartpace mål- och performance management system hjälper dig att följa upp medarbetarens utveckling; direkt kopplat till den individuella utvecklingsplanen. 

 

Performance Management

 

Du kan underlätta hela din performance management  process med hjälp av tidsbesparande uppföljningsverktyg. Steg-för-steg får du nödvändig feedback för att lyckas. 

 

Du har också tillgång till personliga utvärderingsrapporter som ger en tydlig översikt av hur framgångsrikt medarbetaren levererar mot sin individuella utvecklingsplan.

 

Integration mot andra HR System

 

Heartpace integreras enkelt med de flesta andra HR system som eventuellt
redan finns i verksamheten. Det går att erhålla översikt på lönestruktur och möjligheter att ta fram gapanalyser på osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor. Det går även att ta fram rapporter och visuellt enkla
presentationer från skräddarsydda utvärderingar som stöd för de individuella utvecklingsplaner som medarbetarna har.  

 

Kickstarta ditt arbete med Heartpace mallbibliotek

Om du behöver lite starthjälp för att komma igång med ett effektivt utvecklingsprogram för dina medarbetare kan du få tillgång till Heartpace
mallbibliotek
- utan någon kostnad! 

 

För att inte förlora tid rekommenderar vi att du kickstartar din utrullningsplan genom att använda mallbiblioteket där du också hittar en exempelmall för utvecklingssamtal. 

 

Vi hoppas att artikeln har gett dig insikt och ökad förståelse för varför medarbetarnas individuella utveckling är så viktig, vikten av tydliga utvecklingsprogram och hur tillväxt och utveckling för både din affärsverksamhet som för dina medarbetare hänger ihop. Först då skapas långsiktigt hållbar utveckling.
Titta på inspelade Webinarer

Heartpace om HR, prestation och engagemang

Laptop

HRM & Masterdata

Digitalisera alla HR-processerna med Heartpace och säkerställ att du fångar upp medarbetarnas utveckling, motivation och engagemang.

LÄS MER...

Prenumerera på vår blogg

Få våra senaste inlägg till din mail.

Heartpace
Let's talk
gdpr
SCC
  ©