Tillbaka till listan
Varför Pulsmätning kan gå fel men ändå bli rätt med Heartpace Puls

Varför Pulsmätning kan gå fel men ändå bli rätt med Heartpace Puls

Fler och fler företag och organisationer börjar nu överge de årliga arbetsmiljöenkäterna, för att istället gå över till snabbare och tätare pulsmätningar. De mer omfattande årliga mätningarna fyller givetvis fortfarande en funktion, men problemet är att det ofta handlar om historiska data när man kommer till uppföljning och åtgärder. Med Pulsmätningar följer man istället upp nya problem där framförallt ytlighet skapar bristande engagemang hos medarbetarna.

Det finns några viktiga faktorer att ta hänsyn till för att en pulsmätning ska bli optimal. Det är aldrig fel att mäta, men det handlar om vad man mäter och hur man följer upp!

 

Datainsamling är grunden - Det måste vara enkelt!

 

Resultatet och den rapport som pulsmätningen genererar är helt beroende av hur den korreleras med grunddatan. Sådan data handlar t.ex. om arbetsprofil, anställningsår, kön och hur frågeställningarna är anpassade till organisationen. ”Som man ropar i skogen får man svar” är ett påstående som även gäller vid mätningar. Man bör också undvika självklara eller ledande frågor.

Heartpace Puls erbjuder mallar med relevanta frågor, vilka kan användas rakt av eller alternativt formuleras om för att passa organisationens kultur. Du kan också korrelera med befintliga data som beskriver organisationen. 

 

Hur påverka svarsfrekvens och resultat?


För att kunna dra relevanta slutsatser av en Pulsmätning bör svarsfrekvensen vara hög (åtminstone 70–80%) och även vid hög svarsfrekvens bör man ägna tid åt att fundera över eventuellt bortfall och vad det beror på. Vill man genomföra täta mätningar gäller det också att medarbetarna upplever att det är enkelt och meningsfullt att ta sig tid för att svara. Vi återkommer till meningsfullheten längre ner.

Heartpace Puls är enkelt att använda från såväl dator, padda eller mobil där anonymiteten garanteras. Utrymme finns också för kommentarer och förslag på åtgärder.

 

Uppföljning är A och O, och det måste gå fort! 

 

Det största problemet med medarbetarenkäter av olika slag brukar inte ligga i själva mätningen utan i bristen på uppföljning. Ofta kommer återkopplingen så sent att man hunnit glömma bort mätningen, alternativt så dröjer förslagen om åtgärder till följd av resultatet ännu längre vilket innebär att nya problem hamnar i fokus, istället för de som från början skulle lösas. Det här bidrar till brist på engagemang hos medarbetarna och upplevelsen blir att det inte är särskilt meningsfullt att ägna sig åt ”fylleriövningar”. Nästa gång kryssar man i svarsalternativen utan att fundera kring innehållet bara för att ”bli av med det”.

Uppföljning måste ske tätt inpå mätningen och även innehålla förslag på åtgärder vid behov av förbättringar i enlighet med resultatet av mätningen. Medarbetarna bör också involveras i diskussionerna för att finna rätt problemlösning. Givetvis bör sedan åtgärderna också realiseras så snart som möjligt.

Heartpace Puls uppfyller alla kriterier på snabb bearbetning och möjlighet till effektiv återkoppling på såväl individ- som gruppnivå. I verktyget så kan man också matcha andra uppföljningar som t.ex. att låta medarbetaren omedelbart efter en fråga kunna begära ett samtal och därigenom få en dialog kring resultatet. Då uppstår en personlig koppling till medarbetaren som det i slutändan handlar om.

Vem har ansvaret?

 

Som vanligt, när det kommer till ansvar för hur organisationens kultur och arbetsmiljö samt resultat skapas så ligger det helt naturligt hos organisationens ledning. Det är ledarna och cheferna för de olika enheterna som är ansvariga.

Duktiga och framgångsrika ledare använder idag olika verktyg som stöd vid feedback och veckovisa check-ins. För duktiga ledare är pulsmätningar ett stöd och det underlättar resan till kontinuerlig uppföljning i organisationen, vilket leder till större engagemang hos medarbetarna och bättre verksamhetsresultat.

Heartpace erbjuder chefer en personlig guidning i hur allt fungerar i systemet och även support för hur man bäst kan utnyttja systemet för organisationens bästa. 


Givetvis är det helt gratis att testa!

Henrik Dannert

CEO

The OKR Book: From Scratch to Success Download a free copy

okr book get a guide

Ta del av fler inlägg

  • Varför din advokatbyrå behöver 360-graders resultatutvärdering

    Historiskt sett är juristkåren inte en bransch känd för att ägna stor uppmärksamhet åt medarbetarnas arbetstillfredsställelse utan fokus har varit grad av kunskap och leveransförmåga mot kund.

  • Performance Management -Trender 2020

    Vad är nytt sedan vår senaste trendspaning 2019? Tja, vad är väl inte det (!?) undrar du kanske.