Tillbaks
Löneskillnader mellan kvinnor och män i  Europa: Så mycket mindre tjänar kvinnor än män

Löneskillnader mellan kvinnor och män i Europa: Så mycket mindre tjänar kvinnor än män

År 2020 hade världen mycket att ta itu med, från det amerikanska valet till Black Lives Matter protester och, naturligtvis, den globala pandemin som drabbade oss alla på olika sätt. Två månader in i 2021 verkar det som om ett liknande kaotiskt mönster växer fram. Emellertid, under den här tiden, har Nya Zeeland tagit fram en ny lag som syftar till att eliminera lönediskriminering av kvinnor i kvinnodominerade yrken. Lagförslaget, som fungerar som "rättvis lön" tillhandahåller en lösning för att ta itu med den till synes oflexibla löneklyftan mellan könen.

 

Till skillnad från den förväntade termen "lika lön", som vanligtvis tar itu med löneskillnader mellan könen i Europa, är tanken med "jämställd lön" att inte bara kräva lika lön för kvinnor som gör samma arbete som män i likvärdiga positioner. Detta belyser den roll som yrkessegregation spelar för att hålla kvinnors löner nere. Man jämför till exempel vissa jobb som främst görs av kvinnor, vilka är lägre betalda och andra som fortfarande huvudsakligen görs av bättre betalda män.

 

Detta är rättvis lön


Rättvis lön är praxis för att mildra löneskillnader mellan medarbetare baserat på kön eller andra kriterier. Den ökande förståelsen för rätt löneersättning har bidragit till att det skapats ett paraply av länder och industrier som syftar till att lösa löneskillnader på grund av en rad sociopolitiska identitetsmarkörer. Målet med rätt lön, på samma sätt som att lika lön, är att skapa arbetsplatser som inspirerar till lojalitet, entusiasm och förtroende mellan medarbetarna och organisationerna som anställer dem genom att skapa en miljö av öppenhet och rättvisa möjligheter.

 

Under paraplyet rätt lön ska intern rättvisa ges. Intern rättvisa är metoden för att skydda policyn och praxisen att jämföra lön mellan positioner inom en organisation för att säkerställa rättvis ersättning för jämförbart arbete och erfarenhet.

 

Vad är skillnaden mellan rättvis lön och lika lön?


Varje arbetstagare har rätt att förvänta sig lika lön för lika arbete oavsett var de bor eller om de arbetar deltid eller heltid, kön, ras, religion, ålder eller fysisk/ mental förmåga. Dessutom har, under de senaste åren, en hel del uppmärksamhet ägnats åt jämställda löner tack vare lagar som antagits på statlig nivå samt större tillämpning av lagstiftningen på federal nivå (t.ex. The Equal Pay Act från 1963, avdelning VII i Civil Rights Act från 1964, Lilly Ledbetter Fair Pay Act från 2009).

 

Arbetsgivare ägnar sig åt analys av rätt lön för att säkerställa lika lön mellan medarbetare i liknande roller och positioner. Målet är att fastställa att löneorättvisor motiveras av ersättningsbara faktorer, som plats och anställning, inte av omotiverade faktorer, som kön eller ras.

 

Det finns två väsentliga luckor att tala om — den okontrollerade löneklyftan, som inte styrs av några kompenserbara faktorer som jobbnivå eller erfarenhet, och den kontrollerade löneklyftan, som innehåller så många faktorer som möjligt, inklusive yrkestitel, verksamhet, plats, erfarenhet, utbildning osv.

 

Till exempel är den okontrollerade löneklyftan mellan könen för närvarande 81 cent på dollarn, när man jämför alla arbetande kvinnor med alla arbetande män oavsett yrkesutövning, verksamhet, utbildning, geografi osv. Detta mått är användbart för att analysera kvinnors möjligheter jämfört med män holistiskt, eftersom kvinnor oftare kanaliseras till lägre betalda positioner eller ådra sig en löneklyfta som straff för att ha barn eller att kunna få barn.

 

Vad är nytt när det gäller löneklyftan mellan könen i Europa?

 

Varför växer den? Kvinnor i EU har lägre deltagande på bygg- och arbetsmarknaden än män. Europa  förmedlar följande "Sysselsättningsklyftan mellan könen uppgick till 11,7 % 2019, och 67,3 % av kvinnorna i hela EU var sysselsatta jämfört med 79 % av männen. Löneskillnaderna mellan könen i EU ligger på 14,1 % och har bara förändrats minimalt under det senaste årtiondet. Detta innebär att kvinnor tjänar i genomsnitt 14,1 % mindre per timme än män."

 

Se diagrammet nedan från Eurostat från 2018, som visar de avsevärda skillnaderna mellan löneskillnaderna i olika europeiska länder. Diagrammet mellan kvinnor och män visar från mindre än 3 % i Luxemburg och Rumänien till mer än 20 % i Österrike, Tjeckien, Tyskland och Estland. I de flesta länder minskar löneskillnaderna mellan kvinnor och män, men ökar till och med i ett fåtal.

 

 

Enligt Europarådet har Nederländerna nyligen brutit mot en förordning, som garanterar att alla ska ha lika möjligheter och behandling på arbetsplatsen och lika lön - denna handling kallas den europeiska sociala stadgan.

 

Som svar på denna kränkning agerade Europarådet på ett fall, där Nederländerna uppgavs bryta mot stadgan om en löneskillnad mellan män och kvinnor i representativa befattningar inom privata företag. University Women of Europe förde fram detta fall, ett nätverk av högutbildade kvinnor som står upp för kvinnors rättigheter.

 

Utskottet konstaterade att Nederländerna, även om det har vidtagit vissa åtgärder för att minska klyftan, inte sluter den i tillräcklig takt. Det uppgav också att styrande organ, som Europarådet, bör påverka arbetsgivarna att vara öppna om ersättningssystem, eftersom det gör det lättare för alla att begära lika lön oavsett kön.

 

I Europa pågår nu väsentliga insatser för en högre minimilön och mer inhemsk synlighet. Det djupare problemet med rättvis lön är något som vi hoppas kunna angripa under de kommande åren. När vi närmar oss slutet av pandemin kommer det att bli intressant att se hur löneförändringar träder i kraft och om diskussionen om löneskillnader bland könen undersöks ytterligare av styrande organ.

 

Slutsats

På Heartpace är vi fast beslutna att bidra genom vårt verktyg som enkelt och effektivt stöttar organisationen med att ta fram eventuella löneskillnader mellan könen. Genom tydliga rapporter som bygger på löneöversynsautomation får du en kvalitativ och faktaburen analys. Heartpace Pay är en modul i vårt engagemangsdrivna HR-system, som bistår med lönekartläggning och analys. Denna modul levererar enligt DO´s krav, minimerar subjektivitet, vilket sparar tid!

 

Läs mer om Heartpaces här: analys av löneöversynsautomation  och vår tidigare artikel om HR:s roll i att minska löneklyftan mellan könen  här.

Titta på inspelade Webinarer

Heartpace om HR, prestation och engagemang

laptop Titta nu

Lönekartläggning och Löneanalys Verktyg

Heartpace Pay Gap hjälper till med lönekartläggning och analys. Modulen levererar analys enligt bästa praxis och minimerar subjektivitet.

Titta på inspelade Webinarer

Heartpace om HR, prestation och engagemang

laptop Titta nu

LÄS MER...