Tillbaks
Lönerevisionen är betydelsefull

Lönerevision

Lönerevisionen är betydelsefull

02 Jan, 2020

Processen för att genomföra en lönerevision är en viktig del i en organisations övergripande framgång, då den är starkt kopplad till utvärdering av prestation. Om du framgångsrikt vill skapa en tydlig och framåtriktad kultur som motiverar och behåller talangerna som i sin tur innebär att organisationen når sina mål, är lönerevisionen en viktig del i den processen.

  

Vad är en lönerevision?

 

Den formella definitionen av lönerevision är det tillfälle då löner ses över och omprövas. Legio på svenska arbetsmarknaden är att ha ett bestämt tillfälle per år där man har sin lönerevision. När och hur lön ska ändras finns bestämt i centrala löneavtal.

 

Lönerevisionen går hand i hand med utvärderingen av prestationen. För det mesta, minst en gång per år, bedöms medarbetaren på sitt övergripande resultat och erhåller en ökning av lön eller förmåner alternativt en kombination av båda, när de har gjort ett bra arbete. 

Utvärdering av prestation är i snabb förändring och utvecklas för att inkludera mer frekventa 1 till 1 samtal mellan chefer och medarbetare

 

Oavsett om lönerevision sker genom förhandling eller genom lönesättande samtal är det viktigt att du som chef har haft en god dialog med dina anställda. Lönesättningen i lönerevisionen baserar sig på den prestation och resultat enskild anställd uppvisat under verksamhetsåret. Därför är det viktigt att den anställda från början vet vad hen förväntas prestera och uppnå och vad hen kan göra för att påverka sin lön.

 

Det finns inga lagar som anger att en arbetsgivare måste höja de anställdas löner varje år. Detta är istället reglerat i kollektivavtal om verksamheten har det. Även arbetsgivare som inte är bundna av kollektivavtal genomför vanligtvis årliga lönerevisioner. Arbetsgivare som inte är bundna av kollektivavtal är friare att själva bestämma utrymme, tidpunkt mm.  

 

Lönerevisionen avser också att jämföra lönesättningen för vissa yrkestitlar inom en organisation mot marknadsnivån eller genomsnittet för att se om lönesättningen är konkurrenskraftig, eller om justeringar behöver göras. Hänsyn tas också till geografiska faktorer.

Varför ska du göra en lönerevision?

 

Lönerevisioner som en del av prestationsutvärderingar hjälper dig att behålla goda talanger och även rekrytera nya. Många företag gör både utvärdering och revision tillsammans, men du kan göra det som fungerar bäst inom din organisation.

 

Trots allt är pengar fortfarande en viktig faktor i den övergripande medarbetartillfredsställelsen. När medarbetarna över tid samlar på sig erfarenhet vill de få erkänsla för sina insatser och kompenseras på lämpligt sätt.

 

Men lönerevisioner görs inte enbart till förmån för anställda, utan också för organisationen. Att genomföra interna lönerevisioner hjälper arbetsgivarna att få kunskap om de underbetalar medarbetare, men också om de betalar för mycket i för vissa tjänster så att de kan justera efter utvärderingsresultatet.

 

Sammantaget är följande de största anledningarna till att du bör genomföra regelbundna lönerevisioner:

Att förbli konkurrenskraftig

 

Medarbetare idag är mer flexibla än någonsin tidigare, eftersom de kan ta sina förmågor och färdigheter vart som helst. Med många alternativ att välja mellan på den nuvarande arbetsmarknaden, hjälper genomförda lönerevisioner din organisation att vara konkurrenskraftig och bibehålla högkvalitativ kompetens inom organisationen.

 

HR-professionen inom organisationen bör hålla koll på trender i marknad och löner. De bör kunna ha tillgång till senast tillgängliga marknadsdata så att din organisation har de bästa insikterna.

 

Globala bemanningsföretaget  Robert Half, vilket bedriver regelbunden löneforskning, hävdar, att enligt deras uppgifter, lämnar 38% av de anställda sina jobb som en följd av "otillräcklig lön och för dåliga förmåner".

Att följa lagen

 

Det sista du vill för ditt företag är att vara i fara för att anklagas för lönereglering eller kartellbildning. Varje land har sina egna unika lagar om detta ämne, och för en organisation, är det viktigt att veta om ditt företag uppfyller lagen.

 

Din organisation måste förlita sig på seriösa marknadsdata för lönerevisioner i motsats till internetsökningar och råd från personer i ditt nätverk för att undvika eventuella antitrust-lagar.

Att vara kostnadseffektiv

 

Kostnaderna i samband med personalomsättning är mycket högre än kostnaderna för att öka medarbetarnas löner och förmåner. Din största investering är människorna i din organisation, så det är viktigt att skydda investeringen genom att förbli konkurrenskraftig gällande kompensationer. Lönerevisioner är en hjälp i att uppnå detta.

Att vara rättvis

 

När en organisation genomför regelbundna lönerevisioner, bidrar det till att hålla löne-och förmånsprocesserna justa och rättvisa. Att ha HR personal eller team som kan hänvisa till och förlita sig på välrenommerade branschdata bidrar till att löner i organisationen inte skevar i en viss riktning och förblir i paritet med resten av marknaden för specifika jobbtyper.

Hur genomför man en lönerevision?

 

För att få en god effekt av lönerevisionen krävs det mycket förberedelser.

Det är viktigt att analysera lönestrukturen, både verksamheten i stort och uppdelat på avdelningar, befattningar, kön o s v. Lönerevisionen kan vara ett tillfälle att korrigera felaktiga lönestrukturer. Är en viss yrkesgrupp svårrekryterad på grund av lönenivån kan en strukturell satsning i lönerevisionen vara ett sätt att kunna rekrytera och behålla kompetens inom den yrkeskategorin.    

 

För att effektivt genomföra en lönerevision är det nödvändigt att förstå processen för prestationsutvärdering. De två viktigaste komponenterna med betydelse i lönerevisioner är:

 

  • Hur väl en medarbetare utför sitt jobb
  • Hur en viss anställds jobb passar in i den större arbetsmarknaden (särskilt avseende lön + förmåner)

 

Vanligtvis kommer en organisation att genomföra en utvärdering av prestationen av medarbetaren först (eller utvärdera insamlingen av prestationsutvärderingar som genomförts under hela året) och sedan jämföra det mot HR: s efterforskning av den typiska nivån för någon i den positionen på arbetsmarknaden.

 

Det är också viktigt att genomföra jämställdhetsanalyser, vilka kommer att ytterligare bidra till att ge rätt underlag för lönerevisionen. Vi har en artikel här om löneförhandlingar som en del av likalönsanalyser.        

 

För den mer komplexa analysdelen av denna process, hjälper det till att ha ett verktyg som automatiskt kommer att beräkna allt för dig baserat på prestationsdata som samlats in under året. Läs mer om Heartpace programvara och  hur den kan säkerställa rättvisa lönerevisioner i din organisation.  

 

En kombination av Hearpace "Performance Review” och "Pay" moduler kan hjälpa dig att skapa en legitim ram för att hålla löner i din organisation både lagliga och konkurrenskraftiga. Inte bara det, det kommer även att bidra till medarbetarnas arbetstillfredsställelse!

 

Utvärdera processen varje år så att den kontinuerligt kan förbättras. Gör även en kontroll så att omotiverade skevheter i lönestrukturen inte har uppstått efter lönerevisionen.

Vad räknas utöver löner?

 

Även om den årliga eller månatliga lönen är en lämplig utgångspunkt, finns det många andra faktorer som bör beaktas när det gäller ersättning. Det är saker som:

 

  • Förmåner för medarbetarna
  • Företagsförmåner
  • Pensionering/Pension
  • Semestertid
  • Bonusar

 

Jobben utvecklas ständigt i linje med företagets policies och förmåner, så det är viktigt att alla dessa faktorer beaktas när man utför lönerevisioner. När företagsledare bara utvärderar lönen får man enbart en liten del av den större bilden.

Vilka är pålitliga källor vid genomförande av lönerevision?

 

Robert Half är en utmärkt källa för utvärdering av kompensation i olika branscher och jobbtyper. De  har löneguider vilka uppdateras regelbundet samt en lönekalkylator.

 

Dessutom är offentliga uppgifter från både nationella och lokala myndigheter en bra indikator på typiska löner i din region. Det är viktigt att granska dessa uppgifter, eftersom lönegraden förändras kraftigt baserat på landet och även staden (på grund av olika levnadsomkostnader). 

 

Var noga med att väga in fakta i arbetet med statistikdata från ditt hemland eller länder där din organisation arbetar för att säkerställa att löner är i paritet med vad som är "typiskt" i dessa områden.

 

Hur gynnar lönerevisionen min verksamhet?

 

Med det snabbt föränderliga läget på arbetsmarknaden som ett resultat av den tekniska utvecklingen dyker nya jobb med nya färdighetstyper upp hela tiden. Lönerevisioner hjälper ditt företag att inte bara förbli konkurrenskraftigt och rättvist beträffande ersättningar till medarbetarna, utan också förbli relevant på den föränderliga arbetsmarknaden.

 

Det är viktigt att ligga steget före i spelet om du vill driva en innovativ organisation oavsett vilken bransch du befinner dig i. Lönerevisionerna bidrar till att ge en mer definierad uppfattning om arbetsmarknaden och lönetrender. Det kan även hjälpa dig att identifiera områden där verksamheten för närvarande saknar kompetens och där det kan behövas anställa nya eller hjälpa nuvarande anställda att utvecklas i sina jobb.

 

Vi på Heartpace kan hjälpa dig med de verktyg som din organisation behöver för att ta hand om hela processen från prestation till lönerevision och mycket mer.   

Titta på inspelade Webinarer

Heartpace om HR, prestation och engagemang

Laptop

Smart lönerevisionssystem

Vi kopplar samman prestation med lön, pension och förmåner och ger total översikt över era kostnader. Allt för att du enkelt och effektivt ska kunna genomföra en objektiv lönerevision som håller budget.

LÄS MER...

Prenumerera på vår blogg

Få våra senaste inlägg till din mail.

Heartpace
Let's talk
gdpr
SCC
    ©