Tillbaks
Hur genomförs effektfulla utvecklingssamtal och utvärderingar?

Performance

Hur genomförs effektfulla utvecklingssamtal och utvärderingar?

18 May, 2021

Att utvärdera prestationer är viktiga för varje organisation, men deras effektivitet beror i hög grad på hur de utförs. De kan ge dina medarbetare möjlighet att nå nya höjder, eller så kan de driva bort dem från organisationen. För en högpresterande medarbetare kan en bra uppföljning hjälpa till att identifiera tillväxtmöjligheter och potentiella förbättringsområden utan att skada relationerna mellan medarbetare och chef. Det är vanligt att chefer och arbetsledare känner att de inte har fått tillräckligt med vägledning om hur en värdefull och prestationsutvärdering ser ut.

 

Att leda ett utvecklingssamtal med en medarbetare som i allmänhet presterar bra kan verka som en relativt enkel uppgift. Att se till att mötet är välstrukturerat, produktivt och värdefullt för medarbetaren är dock absolut nödvändigt. Därför är det som chef eller arbetsgivare upp till dig att se till att de prestationsutvärderingar du genomför är effektiva och värdefulla även för högpresterande medarbetare.

 

På samma sätt som utvecklingssamtal för högpresterande medarbetare kan dessa samtal också vara särskilt viktiga för att identifiera underpresterande medarbetare. Eller medarbetare som har särskilda utbildningsbehov och luckor i sina färdigheter, vilket kräver fokus. Med hjälp av konstruktiv feedback kan medarbetare gå igenom de nödvändiga tränings- eller fortbildningsprogram, vilka behövs för att förbättra arbetsinsatsen och uppnå högre produktivitet på arbetsplatsen.

 

Varför är utvecklingssamtal så viktiga

 

Utvecklingssamtal kan hjälpa underpresterande medarbetare genom att identifiera specifika utbildningsbehov och kompetensluckor som kräver fokus. Med genomtänkt feedback kan medarbetare få de nödvändiga tränings- eller utbildningsprogram som behövs för att förbättra sina prestationer, så att de kan uppnå större tillfredställelse och produktivitet. 

 

För många medarbetare kan en utvärdering ansikte mot ansikte, även om den är positiv på lång sikt, vara det mest stressiga samtalet de kommer att ha under hela året. Utvecklingssamtalet ska dock vägleda och uppmuntra medarbetare och ge värdefullt stöd till medarbetaren, vilka kan behöva lite hjälp för förbättring. 

 

Organisationer använder ofta följande fem tips som komponenter i en bedömning för att fastställa utvecklingsmål och beskriva praktiska sätt att förbättra prestationen under en tid.

 

Fem sätt att effektfullt genomföra utvecklingssamtal och prestationsutvärderingar

 

  1. Utforma en effektiv utvärderingsprocess

Prestationsutvärderingar används ofta för att belöna medarbetare, vilka har en historia av att arbeta hårt eller prestera utöver ställda krav. När arbetsprestationer redovisas och mäts kommer ledningen att känna igen högpresterande medarbetare och belöna dem med högre lön, bonusar eller andra förmåner. Arbetsgivare kan spåra resultat på flera olika sätt, till exempel genom regelbundna en-till-en-samtal, formella utvärderingar baserade på KPI: er eller 360-gradersutvärderingar. Arbetsledare bör samla in data under hela året för att erhålla gedigen information som sedan ska utvärderas, när de genomför utvecklingssamtal.

 

  1. Se till att feedbacken är kontinuerlig

Kontinuerliga utvärderingar får understöd genom att ett löpande supportprogram skapas där mål och resultat kan följas noggrannare. Säkerställ att medarbetare erhåller feedback kontinuerligt genom att implementera ett program där prestationsutvärdering ses som en månads- eller veckouppgift. Detta kommer att göra det möjligt för medarbetare och chefer att fånga upp vad som har uppnåtts hittills och vad som behöver göras i framtiden.

 

  1. Var konsekvent med OKR (inte bara årlig genomgång)

Organisationer med engagerande kulturer är de där medarbetarna förstår vad organisationen försöker uppnå, inspireras av dess uppdrag och värderingar och inser hur deras bidrag spelar en roll i helheten - hur de hjälper verksamheten att nå övergripande framgång. De diskussioner som äger rum under utvecklingssamtalen kommer att göra det möjligt för medarbetarna att förstå hur de individuella mål som fastställts för dem kommer att spela en roll i den bredare affärsplanen. Detta bidrar till att ge medarbetarna en känsla av egenansvar inom den kollektiva visionen och ge dem möjlighet att uppnå de resultat som behövs. Det är också ett utmärkt tillfälle att regelbundet se över målen och erbjuda fortsatta utmaningar för att säkerställa att medarbetarna förblir motiverade av nya mål och erfarenheter.

 

  1. Uppmuntra kommunikation mellan chefer och medarbetare med 1–1 samtal

Öppna diskussioner om prestation kan hjälpa till att identifiera eventuella problem tidigt och ge möjlighet att hitta positiva lösningar. Chefer kan fundera över vilken ytterligare utbildning och stöd kan ges för att göra det möjligt för dem att uppnå resultat, som de skulle känna sig stolta över. Chefer kan stödja högpresterande medarbetare med vidareutbildning för att hjälpa dem att gå vidare till nästa nivå i sina karriärer.

 

  1. Modul för kompetensutvärdering - 360

Kompetensbaserad bedömning är processen att samla in fakta och fastställa slutsatser om karaktären och omfattningen av medarbetarens framsteg. Kompetens går utöver att enbart behärska information utan man förväntar sig förmågan att skickligt organisera faktabaserad kunskap inom ramen som omfattar kommunikationsfärdigheter, objektivt resonemang, yrkesetik, socialt engagemang, medmänskligt beteende och tvärkulturell medvetenhet.

 

Slutsats

 

När det gäller feedback och utvärderingar måste organisationer få processen rätt från början. Att attrahera och behålla talanger har aldrig varit en mer angelägen fråga än nu. En välstrukturerad prestationsutvärdering är avgörande för att visa medarbetarna att de är viktiga bidragsgivare och har en framtid inom företaget/organisationen.

 

Utvecklingssamtal kan ge chefer och arbetsgivare ett brett utbud av användbar information, till exempel vilka deras bäst presterande medarbetare är och vilka incitament som bidrar till att öka produktiviteten. En prestationsutvärdering kan förbättra medarbetarnas engagemang, förbättra kommunikationen, uppmuntra transparens och möjliggöra erkännande när det är välförtjänt.

 

På Heartpace är vi stolta över att tillhandahålla de viktiga verktyg som behövs för att säkerställa att dina ledare genomför strukturerade och genomtänkta resultatutvärderingar. Vårt HR system i kombination med lösningar för Performance Management gör att du kan utbilda dina chefer och ledning i att effektivt leverera hjälp och support till sina team. 

 

Säkerhet är vår högsta prioritet, och du kan vara säker på att dina data är i kapabla händer. Vår säkerhet är på toppnivå och vi har rigorösa processer för säkerheten kring våra kunders data.

 

Titta på inspelade Webinarer

Heartpace om HR, prestation och engagemang

Laptop

Verktygslåda för Performance Management.

Designa en effektfull ledningscykel för ditt team. Gå från årlig till kontinuerlig prestationsuppföljning, regelbunden feedback och beröm för prestationer.

LÄS MER...

Prenumerera på vår blogg

Få våra senaste inlägg till din mail.

Heartpace
Let's talk
gdpr
SCC
    ©