Tillbaks
utvecklad företagskultur

HR

Hur etableras en hållbart utvecklad företagskultur

15 Oct, 2019

 

För att grunda lärandet om vad allt handlar om rekommenderas tidigare artiklar om hur hållbar affärsverksamheten definieras, hur man organiserar sig med hjälp av teknologi och hur feedbacksystem ger en långsiktig utveckling:

 

 

I detta femte inlägg, från en serie av tidigare publicerade artiklar, konkluderas hur din organisation kan bygga en hållbar utveckling av företagskulturen. Läs och inspireras hur det är att bygga och långsiktig utveckla en stark företagskultur och vilken roll det spelar för utveckling av affärerna.

Hur samspelar kulturen på arbetsplatsen med hållbar utveckling?


När arbetsplatskulturen är ohälsosam och negativ orsakar den störningar i produktiviteten. Några av symptomen kan spåras som brister i kommunikationsflöden, misstro mellan medarbetare och samarbetssvårigheter mellan grupper och avdelningar.

 

En studie Columbia University found visar att företag som med en väl utvecklad företagskultur endast hade en personalomsättning på 13,9% och företag som inte investerat att bygga en hållbar kultur hade en personalomsättning på 48,4%. Vilket också återspeglas i företagens resultat och balansräkning!

 

Hur definieras företagskultur?

 

Generellt definieras en företagskultur av de uppsättningar övertygelser, 

ideologiska utgångspunkter, tankeprocesser och attityder som medarbetarna 

formar tillsammans i en organisation och verksamhet. En företagskultur kan formas organiskt av medarbetarna själva eller att organisationen medvetet skapar och formar kulturen men hjälp av policys, normer och praxis. 

 

Viktigt dock är att det finns en balans mellan att organisationen formar en positiv företagskultur som bygger tillit men också bjuder in medarbetarna och ledarna att bidra med sina egna värderingar och normer. Dessa tillsammans smälter ihop till en dynamisk, kollektiv organisation-och företagskultur.  

 

Vad karakteriserar en hälsosam företagskultur

 

Enligt Universitetet i Warwick, visade den undersökningen att glada och tillfredsställda medarbetare hade 12 % högre produktivitet jämfört med dem som påvisade lägre tillfredställelse. Högre produktiviteten kan relateras till företags-kulturen och dessa är några förutsättningar som bidrar till en hållbart

utvecklad företagskultur.    

Öppet flöde av kommunikation

Företag som säkerställer öppna flöden av kommunikation som t ex feedback på resultat och utfall; har högre tillfredställelse bland sina medarbetare.
När möjligheterna till konstruktiv feedback eller användandet av positiva affirmationer inte uppmuntras, riskeras kommunikationen att strypas och
tilliten minskar.

 

Att skapa system och strukturer Get your teams aligned  som gynnar öppet flöde av 

kommunikation är av högsta vikt. Ett kommunikationssystem som t ex en robust chatmodul som Slack eller bara låta alla möten avslutas med möjligheter till feedback och utvärdering, gör att kommunikationen flödar. Andra satsningar skulle vara att säkerställa kontinuerliga uppföljningsmöten vad gäller uppfyllnad av mål, resultat och utfall av planerade utvecklingsaktiviteter. 

Transparens och Insyn

Det finns två komponenter för att öka transparens och insyn i organisationen.
Till att börja med måste det finnas transparens och tillgänglighet mellan medarbetare och chefer. Sen ska den insynen och tillgängligheten finnas också mellan olika enheter och avdelningar. 

Transparens

Medarbetare uppskattar och respekterar chefer som är transparanta. Ett sätt att tillhandahålla transparens är att hålla regelbundna möten (månads, kvartal eller halvårsvis) där medlemmar av ledningsgruppen delar med sig av resultat, måluppfyllelse och nya affärsmöjligheter. Dessa möten är möjligheter till att:   

 

 • gå igenom befintliga och framtida mål och aktiviteter.
 • låta medarbetare och chefer förstå strategin och den holistiska bilden som verksamheten omfattas av.
 • på vilket sätt alla bidrar att uppfylla verksamhetens målsättningar. 
 • ge alla en möjlighet att ställa frågor och diskutera samt ge och ta feedback.

Insyn

Det sista du vill se i en verksamhet är att affärsenheterna verkar i ”stuprör” utan att insyn och samarbete sker. Det medför störningar i kommunikationen och orsakar missförstånd som leder till ineffektivitet. För att undvika att enheterna blir ohälsosamt oberoende av varandra kan följande vara viktigt: 

 

 • Använd ett robust projektstyrning-system som samordnar teamet i relation till projekt och måluppfyllelse. Detta ökar insyn och medvetande om hur det egna arbetet påverkar andra avdelningar. 
 • Uppmuntra regelbundna möten mellan avdelningar där utvärderingar om ständiga förbättringar sker och därigenom i handling visar hur företagskulturen förstärks.  

Överväg hur balansen mellan arbete/fritid ska se ut 

 

I dagens arbetsliv förväntar sig medarbetarna en hälsosam balans mellan arbete och fritid. Vilket betyder att det ska finnas nog tid för återhämtning för sociala aktiviteter och familjeliv samt möjligheter att flexibelt söka tjänstledighet i olika livssituationer.

 

Företag med stark företagskultur organiserar sig runt faktumet att inte bara arbetet utan också fritiden är en viktig komponent för medarbetaren. Företag väljer olika sätt att närma sig balansen mellan arbete och fritiden. Nedan några exempel på detta: 

 

 • tillhandahålla gym möjligheter, fri frukost och sponsra hälsosamma måltider i samband med lunch och fika.  
 • flexibla möjligheter till att arbeta hemifrån.
 • valmöjligheter till arbetsscheman som passar olika livssituationer.
 • platser på förskola/fritidshem som drivs i företagets regi.
 • företagsevent och temadagar.
 • bidrag till olika hushållstjänster och medlemskap.

 

Medarbetare som har bra förutsättningar att återhämta sig och samla ny energi utanför arbetstiderna är mer benägna att bidra med mer kreativitet och produktivitet under arbetstiden. Det är i allas intresse att bygga in de förutsättningarna i en progressiv företagskultur.

En uppsättning av starka värderingar och normer

 

Det blir långsiktigt svårt för medarbetarna att vara lojala med en arbetsgivare som inte tydliggör en stark uppsättning av värderingar och normer. 

Arbetsplatsens värderingar sätter tonen för den övergripande företagskulturen så tidigt rekommenderas att företaget definierar vilka värderingar som gäller.
Nedan återfinns några exempel som andra företag har definierat som deras: 

 

 • Integritet och ärlighet
 • Tillväxt och nyfikenhet
 • Professionalism
 • Lojalitet
 • Passion för den branschen

 

Dessa kan inspirera till att sätta igång med arbetet att definiera vad era egna kärnvärderingar skulle kunna vara för att bygga en solid företagskultur.

Teamutveckling

 

Teamutveckling kan vara olika aktiviteter som stärker medlemmarnas sociala bindningar tillvarandra. Teamutveckling börjar ofta genom att medarbetarna själva nämner att de vill spendera mer tid tillsammans och då ger incitament till att initiera fler, av företaget, planerade aktiviteter som underlättar att alla medarbetare stärker de sociala banden mellan varandra. 

 

När den sammanhållna kraften stärks och teamen känner mer tillhörighet bidrar det till en mer stark och uthållig företagskultur.

 

 

Tecken på en ohälsosam företagskultur 

 

Även om du prioriterar att bygga en solid och uthållig företagskultur finns det saker som kan underminera den långsiktiga utvecklingen. Om några av dessa indikatorer inte tas på allvar kan en ohälsosam företagskultur sakta gro.

Hög personalomsättning

 

Personalomsättning kan vara en normal effekt i en växande och föränderlig organisation. Icke för ty får den inte härstamma från en dåligt underbyggd företagskultur. Det kan finnas olika orsaker för en hög personalomsättning och därför bör orsakerna till att medarbetare slutar analyseras. En uppgift som HR
kan få är att systematiskt genomföra intervjuer med alla som slutar och få en överblick på om de olika orsakerna till omsättningen är naturliga eller beroende
på en ohälsosam företagskultur.

 

Hög arbetsbelastning

Hög och ojämn arbetsbelastning drabbar många företag och organisationer, speciellt i mindre och de med snabb tillväxt. Symptomen visar sig när många medarbetare, på flera enheter samtidigt, upplever tecken på utbrändhet och risk
för sjukskrivning. Det riskerar då att direkt påverka produktiviteten och lägga en hämsko för långsiktig utveckling. 

 

Om du får feedback på att fler medarbetare samtidigt upplever en hög och ojämn arbetsbelastning bör du omprioritera hur arbetsansvar och uppgifter kan omfördelas samt att se över behovet att nyrekrytering.

 

Bristande måluppfyllelse och leverans mot tidsplan.

 

Det kan finnas olika orsaker till bristande måluppfyllelse och leverans mot tidsplan men vad som är viktigt är att hitta orsakerna varför det händer. Kommer det från ett bristande ledarskap, orealistiska mål eller svårigheter att styra arbetsinflödet? 

 

Alla dessa indikatorer om en ohälsosam företagskultur kan vara incitament att fördjupa förståelsen till varför de uppkommer.

 

Team som arbetar i ”stuprör”

 

Team som arbetar helt på egna premisser med liten eller inget beroende av andra kan vara kontraproduktivt för en arbetsplats av en rad orsaker. De orsakar missförstånd genom brist på transparens och kommunikation och därigenom förlust i tillit från övriga i organisationen. 

 

Teamutveckling och rätt systemsupport Team building exercises kan vara sätt att bryta isoleringen och ”stuprörs arbetet”; vilket då ökar transparens och kommunikation mellan de olika teamen i organisationen. 

 

Hoppas du fick ut något matnyttigt att läsa denna sista artikel om hur bygga en hållbar utveckling genom en solid företagskultur 

 

Nyckeln kan vara att ha rätt digital system support och om du vill läsa mer hur detta går till klicka in på följande länkar: performance management och alignment software Kontakta oss idag för en demonstration today for a demo för att se hur Heartpace kan hjälpa ditt företag och organisation. 

Titta på inspelade Webinarer

Heartpace om HR, prestation och engagemang

Laptop

HRM & Masterdata

Digitalisera alla HR-processerna med Heartpace och säkerställ att du fångar upp medarbetarnas utveckling, motivation och engagemang.

LÄS MER...

Prenumerera på vår blogg

Få våra senaste inlägg till din mail.

Heartpace
Let's talk
gdpr
SCC
  ©