Tillbaks
Fyra vanliga fel vid lönerevision - och hur du undviker dem

Fyra vanliga fel vid lönerevision - och hur du undviker dem

Anta att du är en chef eller HR-specialist, som har genomfört samma årliga löneöversyns- process år efter år men inte verkar få mätbara resultat. 

 

Vad gör du för fel? Det kan finnas en kombination av faktorer som påverkar dina resultat; För det första kanske du använder en metod som inte passar din organisation. Eller så använder du en mjukvaruplattform som inte fungerar för dina mål, eller kanske du bara gör några av våra topp fyra lönerevideringsfel. 

 

En effektiv lönerevideringsprocess för medarbetarna hjälper dig att attrahera, motivera och behålla topptalanger. För att ha ett praktiskt tillvägagångssätt bör din process vara rättvis, konkurrenskraftig och prestationsdriven. Här är några av de största misstagen man bör undvika när man bedömer medarbetare och genomför löneöversyner:

 

Vanliga fel vid lönerevision


Vi vet att det är både tidskrävande och kostsamt att göra kritiska misstag i löneöversyner. Detta resulterar ofta i behovet av att spendera mer pengar på att rekrytera och skjuta upp viktiga projekt, vilket gör att högpresterande medarbetare blir utarbetade och utbrända. Kostnaden för att ha vakanta tjänster under lång tid kan vara skadligt för verksamheten, så att behålla medarbetare kan vara avgörande för att hålla verksamheten flytande. 

 

Du kan börja med att öka medvetenheten om de vanliga misstagen, vilka ofta är prestationsutvärderingen av medarbetarna. Utvärderingen skapades för att öka produktiviteten, engagemanget och motivationen som en del av en prestationshanteringsprocessen. Ändå når traditionella prestationsutvärderingar inte exakt något av dessa mål, och här är svaret på varför:

Underlåtenhet att förbereda sig under hela året

Ett av de vanligaste misstagen som chefer gör är att inte förbereda sig tillräckligt och behandla utvärderingen mer översiktligt. En användbar granskning bör ge användbar feedback, uppmuntra till öppen diskussion, kommunicera en medarbetares förväntningar och sätta upp framtida mål. 

 

Hemligheten till användbara utvärderingar i slutet av året är att lägga grunden under hela året. 

 

Att förbereda sig för en effektiv löneöversyn innebär att tydligt definiera medarbetarnas prestationsmål, schemalägga rutinincheckningar för att uppdatera prestationsmål och ha informella samtal med medarbetarna så ofta som möjligt för att se små framsteg och öppna dörren för frågor. Först efter att ha förberett sig på detta sätt skulle det vara lämpligt att öka eller minska medarbetarens ersättning, eftersom du har en god förståelse för deras arbete och resultat.

 

Vill du verkligen relatera till hela året som gått måste du fånga upp prestationen löpande och göra ordentliga noteringar kring hur och på vilka parametrar bedömningen gjordes. Det finns inte en chans att du ur minnet kan förhålla dig till olika medarbetares prestationer en längre tid tillbaka. Och ska du dessutom fånga upp andra kollegors bedömningar av dina medarbetare för att få ytterligare referenser, så inser du att även de är i samma situation. 

Att inte vara transparent

Att anknyta till den tidigare punkten om att vara förberedd, att vara transparent är nyckeln till en framgångsrik löneöversyn. Medarbetaren kommer sannolikt att vilja förstå varför deras ersättning förändras, och som chef måste du lägga fram bevis för att stödja dina beslut.

 

En löneöversynsprocess ska vara transparent och väldokumenterad. En studie  utförd vid London School of Economics and Political Science fann en rimlig grad av överensstämmelse mellan individer, när de bedömdes utifrån olika faktorer från en bedömning till en annan. Men när de ombads rangordna faktorerna efter betydelse varierade svaren ofta, och de flesta cheferna hade svårt att förklara sin bedömning för andra.

 

Om man ska kunna hålla en budget i verksamheten är det viktigt att alla delaktiga känner till de kostnader som ligger för handen och att man kan hålla sig inom givna och kända ramar.

Att inte mäta de kritiska faktorerna

Att vidmakthålla en årlig löneöversynsprocess som saknar substans är det värsta och vanligaste misstaget chefer och HR tenderar att göra. Om din utvärderingsmetod inte ger synliga och mätbara resultat måste den ändras. En meningsfull och kvantifierbar granskningsprocess är skillnaden mellan att ha engagerade medarbetare som levererar en hög arbetskvalitet snarare än att ha en arbetsstyrka som bara genomför verksamheten. 

 

Hur tydliga är era lönekriterier? Är de självklara och är de kopplade till sådant som skapar framgång för er organisation? Självklart ska lönekriterierna återspegla det som krävs för framgång. Om det inte är tydligt kommer du att få suboptimering i verksamheten där saker och ting som egentligen inte är viktiga prioriteras före annat som egentligen borde vara överst på listan. Gå igenom kriterierna och ställ dig frågan hur de samverkar med era övergripande och individuella mål. 

 

Heartpace erbjuder en unik lösning. Vi har ännu inte stött på något annat verktyg som kan sammanbinda helheten i en lönerevision i en enda process. Det unika med Heartpace SMART Lönerevision är:

 

  • Verktyget kan koppla olika mätningar (uppföljningar) till organisationens lönesättande kriterier
  • Chefer får hjälp med löneförslag via en algoritm som tar hänsyn till organisationens lönekriterier (en algoritm ni kan laborera med)
  • Ledningen kan säkerställa att satt budget håller genom hela processen då alla kostnader kopplade till medarbetaren finns med i kalkylen. Inga överraskningar! 
  • Allt ryms på en GDPR-säkrad plats och inte i olika excelark 

Att vara vag

Oavsett vilken kompensationsmodell du har på plats bör det vara tydligt för medarbetare och chefer vilken påverkan bedömningarna kommer att få för dem individuellt. Chefer och medarbetare bör gå in i översynen med vetskap om huruvida de kommer att diskutera ersättning eller inte och hur dessa beslut fattas.

 

Hur man undviker att göra lönerevisionsmisstag

 

Lågkvalitativa översyner får Inte bara dig att se ut som om du inte bryr dig, utan de kan också undergräva medarbetarnas ansträngningar och minska deras engagemang, vilket kan göra att ditt företag fungerar mycket mindre effektivt. Så här undviker du att göra vanliga löneöversynsfel.

Samla in din information i förväg

Många ledande befattningshavare anser att löneöversynsförberedelser är en betydande börda. Som jag nämnde tidigare skapar oförberedda chefer och teamledare ofta korta och felaktiga rapporter, när de slutför dem i all hast och inte erbjuder medarbetaren en korrekt bedömning.

 

I Heartpace fångar vi upp de lönekriterier som gäller för din verksamhet. De kan sedan följas under året (valfria intervall) och sedan används en algoritm för att fördela löneökningsutrymmet baserat på graderingarna. På så sätt får en chef hjälp med ett fördelningsförslag baserat på hur den tänkt under året. Ledningen får också hjälp med att hålla en budget baserat på att rätt medarbetare premieras. 

Fokusera på det positiva

Ingen är perfekt, och det är naturligt att lägga märke till brister i medarbetarnas arbete. Du måste lägga in det i din rapport och diskutera det ansikte mot ansikte med dina kollegor. Det skulle dock vara fel att bara betona de värsta detaljerna i deras utförande. Istället är det bättre om du lyfter fram det positiva i deras arbete, samtidigt som du ger dem en inblick i hur de kan arbeta bättre för att förbättra sitt arbete och öka sin ersättning.

Be alltid om feedback från medarbetarna

En översyn är en tvåvägskommunikation där man ska tala med sina medarbetare och se vad som borde göras bättre. Om du inte ber dina medarbetare om feedback efter löneöversynen är chansen stor att du kommer att undergräva deras arbetsglädje och avskräcka en öppen och ärlig kommunikation i teamet.

Årliga löneöversyner är ett bra sätt att förstå medarbetarnas behov, men vissa chefer tar det inte på allvar och gör alla möjliga misstag. Om du vill undvika den här frågan i ditt företag måste du förbereda dig väl och förstå hela idén med dessa utvärderingar. Allt i ett verktyg – kontakta oss

Du kan undvika alla dessa kritiska lönegranskningsfel med ett unikt verktyg, ta reda på mer information på Heartpace och uppgradera din löneöversynsprocess i år.

 

Kontakta oss så på Heartpace så kan vi berätta hur du kommer igång. Tänk på att revisionsprocessen för 2022 börjar nu så vänta inte med att få mer kunskap för hur din lösning skulle kunna se ut.

Titta på inspelade Webinarer

Heartpace om HR, prestation och engagemang

laptop Titta nu

Smart lönerevisionssystem

Vi kopplar samman prestation med lön, pension och förmåner och ger total översikt över era kostnader. Allt för att du enkelt och effektivt ska kunna genomföra en objektiv lönerevision som håller budget.

Titta på inspelade Webinarer

Heartpace om HR, prestation och engagemang

laptop Titta nu

LÄS MER...