Tillbaks
Att realisera strategi

Att realisera strategi

Att realisera strategi Hur kan vi säkerställa framgång imorgon medan vi levererar idag?

Omvärlden förändras allt snabbare och det har lett till förändrade förutsättningar för organisationer. Historiskt har det räckt att fokusera på skalfördelar, skräddarsytt, innovation eller varumärke – att vara störst, bäst, snabbast eller vackrast för att bli konkurrenskraftig och därefter framgångsrik. Den stora utmaningen, sedan millennieskiftet och framåt, är att hinna förändra tillräckligt mycket tillräckligt snabbt samtidigt som vi överlever dagen. Sedan dess har denna utmaning accentuerats väsentligt i och med finanskrisen 2008 och Coronapandemins utbrott 2020. Men att förändra mycket och snabbt kräver ett tydligt fokus, och det är här strategi spelar en roll

Strategi måste idag handla mer om att agera och anpassa och mindre om att planera! Organisationer måste överge den rådande bilden att strategiarbete är förbehållet högsta ledningen. Strategi och förändring är så tätt knutet tillvarandra att de båda måste genomsyra hela företaget. En bra strategi är den som genomförs. Det är realiserandet av en strategi som avgör konkurrenskraft och framgång, inte planering. Om fler personer från olika nivåer och funktioner involveras i strategiarbetet är det lättare att sätta relevanta mål och strategier som fler förstår och vill stå bakom, vilket avsevärt ökar chansen för realisering.

Organisationer är befolkade av människor. Alla värden som skapas i en organisation skapas av medarbetarnas beteenden. Tider förändras. Marknader förändras. Människors beteenden förändras i varje nytt sammanhang. Men de lagar som styr mänskligt beteende är konstanta. Vi använder beteenden som fungerat i historien. Organisationers styrka att upprepa en framgång kan därför också bli en svaghet. Dagens sanningar riskerar lätt att bli morgondagens. För att skapa ett förändringsbenäget och innovativt klimat behöver organisationer hitta sätt att ifrågasätta de rådande normerna i branschen eller organisationen.

Återkoppling i all form, driver beteende. Genom att fokusera på beteende och på att förstärka positiva beteende som skapar faktiska resultat kan man skapa en organisation med ett klimat där medarbetare som prestera för att de vill – inte för att de måste. Ingen feedback är också feedback. Det är alltför vanligt att organisationer inte medvetet arbetar med att aktivt förstärka beteenden som har en positiv påverkan på de organisatoriska resultat du vill förbättra. Hör du inget är allt ok, är ett vanligt förhållningssätt, som lätt skapar en bestraffande kultur.

Min erfarenhet från över 200 organisationer säger mig att alldeles för många organisationer lägger avsevärt mycket mer tid på att planera än att följa upp, återkoppla och dra lärdomar utifrån detta. En hel del forskning stödjer den tesen. Vi vet också ganska väl från decennier av vetenskapliga studier att fördelningen om man vill påverkar beteende borde vara den motsatta: mycket mer uppföljning än planering. Genom att helt ompröva sin fördelning på tiden man lägger på planering kontra uppföljning, återkoppling och lärande kan man skapa en organisation som blir mer anpassningsbar till sin omvärld och som når bättre resultat.

Långsiktig framgång kräver att organisationer måste arbeta med ett beteendefokus för att bli smarta. Genom att lägga över delar av ansvaret för utveckling av organisationen på samtliga medarbetare skapar man en vilja för medarbetare att vilja bidra till sin organisations framtid. Uppmuntra medarbetare att ifrågasätta, att testa nya idéer, ta vissa risker, ge möjlighet att ägna delar av sin arbetstid på projekt i andra delar av organisationen och inrätta arbetssätt för hantering av nya idéer från hela organisationen; så skapar man en organisation som utnyttjar hela organisationens potential, ökar chansen att identifiera nya affärsmöjligheter och bli framgångsrik på lång sikt.
Glöm inte att följa upp och analysera resultat. Använd de verktyg som säkerställer att du klarar av att hantera hela processen.


Pontus Wadström
Författare till boken "Strategi är ett verb"

 

Titta på inspelade Webinarer

Heartpace om HR, prestation och engagemang

laptop Titta nu

HRM & Master Data

Digitize all HR processes with Heartpace and ensure that you are on track regarding your employees development, motivation and commitment.

Titta på inspelade Webinarer

Heartpace om HR, prestation och engagemang

laptop Titta nu

LÄS MER...